Skriftleg spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:209 (2011-2012)
Innlevert: 07.11.2011
Sendt: 08.11.2011
Svart på: 15.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Hva er det totale beløpet som bompengeselskap i Norge har tatt opp i lån, slik at det kan bygges og vedlikeholdes veier, under henholdsvis Stoltenberg-regjeringen I, Bondevik-regjeringen II og Stoltenberg-regjeringen II?

Grunngiving

I Dagsnytt 7. november 2011 avviste Statsministeren behovet for prosjektfinansiering innen veisektoren, og hevdet at det sentrale er at det bevilges nok penger fra år til år. Statsministeren forsterket med dette det inntrykket regjeringen forsøker å skape, nemlig at en ikke vil benytte seg av lånefinansiering for å bygge ny vei raskere.
I Stortingets spørretime 26. oktober uttalte Statsministeren "at hvis Norge begynner å lånefinansiere veiprosjekter, har vi innrettet oss veldig dumt." Statsministeren hevdet videre at "vårt problem er ikke at vi har for lite penger, vårt problem er den totale bruken av penger og eventuelt press på renten. Vi behøver ikke å kjøpe veier på avbetaling, vi kan bevilge til dem kontant."
Dersom regjeringen mener låneopptak er et galt virkemiddel innenfor veisektoren, vil det være interessant å vite det totale lånebeløpet som regjeringen likevel står bak for å få bygget ny vei.
Bompengesystemet har renteutgifter som selskapene må betjene som følge av lånene de tar opp i vanlige banker. Selskapene har og andre kostnader ved å drifte bompengeløsningene.
Bompengeselskapene må dessuten forskuttere statens bidrag til byggingen av veien, og får derfor også renter på dette.
Dersom regjeringen mener dette er å "innrette seg veldig dumt" vil det være av interesse å få en oversikt over låneopptaket som er foretatt, samt en begrunnelse for hvordan dette harmonerer med Statsministerens uttalelser og regjeringens såkalte motstand mot lånefinansiering.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Bompengeselskapene rapporterer ikke på hvor mye lån de har tatt opp det enkelte år. Hvor mye bompengeselskapene forplikter seg til å stille til disposisjon til det enkelte bompengeprosjekt framgår av bompengeproposisjonene. For bompengefinansierte riksvegprosjekter vil årlige bompengebidrag framgå av budsjettproposisjonene. Om midlene som bompengeselskapene skal stille til disposisjon er lånte midler eller innkrevde bompenger framgår imidlertid ikke.

Bompengeselskapene rapporterer inn årlige regnskapstall. Av disse framgår samlet gjeld per 31. desember det enkelte år. Vedlagt følger en oversikt over bompengeselskapenes totale gjeld ved utgangen av årene 2000-2010. Tallene er i løpende kroner.År Gjeld(mill.kr.)

2000 8720

2001 10272

2002 9960

2003 11002

2004 10878

2005 11386

2006 11947

2007 11966

2008 11808

2009 16874

2010 17251