Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:224 (2011-2012)
Innlevert: 09.11.2011
Sendt: 10.11.2011
Svart på: 21.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Regjeringen skryter stadig av at det aldri er bygget mer vei enn det man gjør nå.
Kan jeg derfor tillate meg å be om å få en oversikt spesifisert pr. år siden 1962 og frem til i dag på hvor mange kilometer vei som er planlagt bygget, og hvor mange som faktisk ble bygget og ferdigstilt spesifisert på henholdsvis riks- og motorvei?

Grunngiving

I 1962 la daværende samferdselsminister Bratteli frem forslag til veiplan. I denne planen forutsatte man at man fra 1963 og frem til 1980 skulle bygge 785 kilometer motorvei. Som kjent er vi fortsatt i 2011 langt unna det planen la opp til den gangen. Det er nå interessant å få en oversikt over hvor mange kilometer vei som er ferdigstilt og forutsatt bygget hvert år fra 1963 og frem til i dag.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Antall km riksveg åpnet for trafikk det enkelte år inngår ikke i målstrukturen for styring av transportpolitikken. Dette skyldes i hovedsak at en slik indikator er lite egnet for reell styring av innsatsen i Statens vegvesen. Indikatoren, slik den er formulert, skiller ikke mellom ny veg i ny trasé eller utbedring av eksisterende trasé, selv om begge alternativer vil kunne fremstå som en ny veg. Indikatoren tar heller ikke hensyn til økning i standard over tid og de konsekvenser det har for kostnadene. Resultattall i form av antall km veg er derfor i liten grad sammenliknbare over tid. Satsing på veg kan ikke kun måles i antall kilometer.

Statens vegvesen rapporterer på antall km riksveg åpnet for trafikk det enkelte år i forbindelse med årsrapporteringen til Samferdselsdepartementet. Etterfølgende tabell viser tall for perioden 1996-2010. Som beskrevet over, omfatter tallene både nybygde vegstrekninger og utbedring/ombygging av eksisterende veg. Det foreligger ikke samleoversikter over antall km riksveg åpnet for trafikk tidligere år.

År Resultat (km)

1996 139

1997 113

1998 104

1999 115

2000 190

2001 125

2002 140

2003 147

2004 108

2005 130

2006 113

2007 136

2008 128

2009 157

I forbindelse med forvaltningsreformen ble store deler av riksvegnettet fra 2010 omklassifisert til fylkesveger. Tallene fra 2010 er av den grunn lite egnet for sammenligning.

Antall km firefelts veg åpnet for trafikk det enkelte år har inngått i målstrukturen fra og med 2006. Mål og resultater framgår av etterfølgende tabell. I tillegg vises hva som ble bygd i årene 2000-2005.

År Mål

(km) Resultat (km)

2000 - 2

2001 - 30

2002 - 5

2003 - 6

2004 - 26

2005 - 26

2006 9 11

2007 35 38

2008 51 44

2009 69 75