Skriftleg spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:313 (2011-2012)
Innlevert: 24.11.2011
Sendt: 24.11.2011
Svart på: 02.12.2011 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Jeg viser til mine tidligere spørsmål om mobbing og trakassering i Forsvaret, også seksuell trakassering. Forsvaret er godt kjent med en rekke episoder, der kvinner har valgt eller blitt presset til å slutte eller flytte tjeneste, og der den som har trakassert er blitt værende og har fått fortsette sin karriere.
Mener forsvarsministeren at det er riktig at den som mobber eller trakasserer skal kunne fortsette sin karriere, mens den som er utsatt slutter eller får store problemer i ettertid?

Grunngiving

I spørreundersøkelser i Forsvaret de siste årene har det fremkommet oppsiktsvekkende høye tall hva gjelder personer som er blitt utsatt for mobbing og trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering. Undersøkelsene er blitt endret noe i spørsmålsstillingen fra år til år, slik at det har vært umulig å sammenligne resultatene over tid. Fra å være medarbeiderundersøkelser der de samlede resultater kunne leses via nettet, er undersøkelsene omkring mobbing og trakassering blitt en del av Forsvarets helse- og miljøundersøkelse, og således er ikke resultatene lenger tilgjengelige. I desember 2010 fikk jeg likevel via skriftlig spørsmål til forsvarsministeren opplysninger fra tallene for 2009 og 2010, tall som må sies å være nedslående.
På mine mange spørsmål ble det også svart at Forsvaret tar disse forholdene svært alvorlig, og ett av tiltakene var et forskningsprosjekt om mobbing og seksuell trakassering, som skulle iverksettes i slutten av 2009, jf. svar fra tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Så skjedde ikke, men forsvarsminister Grete Faremo opplyste i ett av sine svar at det skulle inngås kontrakt på et forprosjekt om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet innen utgangen av 2010. I et senere svar i 2010 opplyste samme forsvarsminister at man tok sikte på å inngå kontrakt ved årsskiftet 2010/2011. Jeg antar at prosjektet nå er i full gang.
I følge forsvarsministeren ble også andre tiltak satt i verk. Desto verre er det at nok en ung kvinne i førstegangstjeneste utsettes for en svært alvorlig hendelse, idet hun blir beordret av en løytnant til å kle av seg og bade og vaske seg naken foran 30 medsoldater. Også i dette tilfellet som i tidligere saker, ble heldigvis saken meldt videre. Også i denne saken, som i tidligere, får løytnanten som har trakassert den unge kvinnen fortsette i sin stilling.
Andre kvinner som er blitt mobbet eller trakassert i Forsvaret har opplevd at problemer og reaksjoner ikke nødvendigvis kommer umiddelbart. Noen vil oppleve problemer i ettertid.
Det er positivt at forsvarsministeren har beklaget det som skjedde. Han sier videre i følge media at den unge kvinnen ikke må la slike folk ødelegge resten av karrieren sin, og at det aldri skal skje igjen. Og han ber henne vurdere å fortsette i Forsvaret. Det er uforståelig for meg at forsvarsministeren ber en ung kvinne fortsette, samtidig som han lar løytnanten fortsette sin karriere, i samme stilling.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 24. november 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Laila Dåvøy i forbindelse med mobbing og trakassering i Forsvaret, også seksuell trakassering.

Mobbing og trakassering er helt uakseptabelt. Jeg er svært opptatt av å komme dette til livs. Slik adferd undergraver kjerneverdiene i Forsvaret, skremmer bort dyktige medarbeidere og virker nedbrytende på holdninger og kultur generelt. Spesielt ille er det dersom mobbing og trakassering ikke blir tatt tak i eller fulgt opp.

Forsvarsdepartementet er oppmerksomme på at mobbing og trakassering er en utfordring for Forsvaret. Forsvaret arbeider systematisk med denne problematikken. I 2012 vil blant annet spørsmål om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet/ trakassering bli inkludert i medarbeiderundersøkelsen. Spørsmålene skal utformes slik at svarene er sammenlignbare med andre undersøkelser.

I tillegg vil departementet vise til det påbegynte forskningsprosjektet i regi av SINTEF om mobbing og uønsket seksuell oppmerksomhet i Forsvaret. Sommeren 2012 leveres sluttrapport, basert på data fra helse- og miljøundersøkelser og kvalitative analyser fra utvalgte avdelinger. Forsvaret er gitt i oppdrag å utvikle samt rapportere på tiltak som iverksettes på basis av rapporten.

Det forskes også på hva som motiverer kvinner og menn for tjeneste i Forsvaret. I den forbindelse registreres det forekomst av mobbing og seksuell trakassering. Annen pågående forskning berører tematikken, herunder forskning på maskulinitetskulturer. Oppfølgingstiltak inngår i arbeidet med kvinnerekruttering og med holdninger, etikk og ledelse (HEL). Helse-miljø-sikkerhetsarbeidet (HMS) er også del av dette. For eksempel har HMS-kurs for vernepliktige tillitsvalgte de siste årene fokusert spesielt på mobbing og trakassering. Forsvaret er i ferd med å starte en holdningskampanje som retter seg spesielt mot vernepliktige og de som jobber med vernepliktige. Det vises også til den etablerte varslingskanalen i Forsvaret.

Forsvarsstaben lanserte i september 2011 en «Veiledning for håndtering av saker som omfatter mobbing og seksuell trakassering.» Veiledningen skal sikre likebehandling av slike saker, og håndtering i tråd med gjeldende lover og regler. Det fremgår at sivilt tilsatte kan gis en advarsel. Militært personell kan bli ilagt ordensstraff etter disiplinærloven. Utøvelsen av disiplinærmyndighet skjer i Forsvaret i kommandolinjen. Refselsesmidlene etter disiplinærloven er arrest, bot, frihetsinnskrenkning eller irettesettelse.

Mye arbeid gjenstår. Forsvaret viser imidlertid til flere tilfeller av mobbing og trakassering som har fått direkte karrieremessige konsekvenser for utøveren selv. Dette i form av forflytning, karrierestopp eller oppsigelse. Det arbeides nå med å systematisere rapporteringen av Forsvarets reaksjoner i disse sakene. Når det gjelder den konkrete hendelsen i Bodø, er dette en pågående personalsak som jeg ikke finner det riktig å kommentere. Jeg forventer at Forsvaret følger opp med tiltak som reflekterer en ansvarlig arbeidsgiverholdning.