Skriftleg spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:329 (2011-2012)
Innlevert: 25.11.2011
Sendt: 28.11.2011
Svart på: 07.12.2011 av justisminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Når vil den lovede eksterne gjennomgangen av PST kunne bli ferdigstilt, hvordan sikres det involvering fra Stortinget ved utforming av mandat, og i hvilken form ser regjeringen for seg at denne skal kunne forelegges Stortinget?

Grunngiving

Høyre har i lengre tid bed om en ekstern gjennomgang av PST. Dette har vi gjort fordi Stortinget må sikres mer kunnskap om PSTs ressurstilgang, bemanning, kapasitet, behov for metoder etc. for å følge ulike miljøer og utviklingen av potensielle trusselsituasjoner. Dette er en forutsetning for at vi for fremtiden skal kunne få en sterkere og mer robust sikkerhetstjeneste, som kan holde seg oppdatert på et stadig mer krevende trusselbilde. Høyre har også gjentatte ganger bedt om en egen politistudie hvor PSTs rolle drøftes og analyseres. På vegne av regjeringen imøtekom tilsynelatende statsråden Høyres ønske om en ekstern gjennomgang under sin redegjørelse om 22. juli den 10.11.2011. Høyre etterlyser nå en fremdriftsplan og skisse for hvordan Stortinget skal involveres ved utforming av mandat for denne gjennomgangen, for å sikre at arbeidet skjer raskest mulig og får den tilstrekkelige politiske legitimitet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til det som ble sagt i Stortinget 10. november d.å. av daværende justisminister Storberget i redegjørelsen om terrorangrepene 22. juli. Her ble følgende uttalt: «Det har fra ulike hold blitt reist spørsmål om ressurssituasjonen i PST. «22. juli-kommisjonen» står fritt til også å vurdere denne. Jeg mener likevel det kan være klokt å få en ekstern gjennomgang av ressurssituasjonen, slik at man har et best mulig grunnlag for behandling av PSTs fremtidige budsjetter.»

Dette er mitt utgangspunkt. En slik ekstern gjennomgang kan gi viktig informasjon for Stortingets behandling av budsjetter og lovgivning knyttet til PSTs virksomhet. Hvordan en ekstern gjennomgang skal utføres og mandat for denne er nå til vurdering i Justisdepartement.

En slik gjennomgang vil kunne gjennomføres uten å avvente rapporten fra «22. juli-kommisjonen». Det kan også i etterkant av kommisjonens rapport, bli aktuelt å vurdere behovet for videre evaluering. Vi må unngå overlappende mandat med det «22. juli-kommisjonen» skal utrede.

Etter min vurdering vil det være hensiktsmessig å forelegge resultatene av den eksterne gjennomgangen for Den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen.