Skriftleg spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:434 (2011-2012)
Innlevert: 08.12.2011
Sendt: 09.12.2011
Svart på: 16.12.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I forbindelse med kommende rullering av NTP skal det utarbeides ny oversikt over vedlikeholdssituasjonen og vedlikeholdsetterslepet på veinettet. Det er viktig at en slik kartlegging gjøres etter klart definerte kriterier som tar hensyn til veibrukernes krav og forventinger, at kartleggingen foretas av nøytral instans og ikke av Statens vegvesen og at kartleggingen omfatter alle 3 kategorier veier; riksveier, fylkeskommunale veier og kommunale veier.
Vil statsråden sørge for at disse premissene legges til grunn for oversikten?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som en del av arbeidet med NTP 2014–2023 gjennomfører Statens vegvesen en kart- legging av hva som vil kreves for å fjerne forfallet (vedlikeholdsetterslepet) på riksveg- nettet og forfall knyttet til tunneler og bru/ferjekai på fylkesvegnettet. Dette materialet vil inngå som grunnlag for Statens vegvesens planforslag som skal være ferdig i februar 2012. Kartleggingen tar utgangspunkt i kravene til vedlikeholds- standard som er definert i Standard for drift og vedlikehold (håndbok 111), hvor forfall defineres som det som ikke oppfyller disse kravene. På oppdrag direkte fra fylkeskommunen gjennom- fører Statens vegvesen mer omfattende kartlegging av forfallet på fylkesveger i mange fylker.

Kartleggingen av forfallet baserer seg på et omfattende arbeid som har involvert alle regionvegkontorene i Statens vegvesen, med den betydelige fagkompetanse og kunnskap om vegnettet som de innehar. Kostnadsoverslagene for å fjerne forfallet er basert på bruk av beste tilgjengelige kunnskap om tilstand, aktuelle konkrete tiltaks- strategier og kostnader. De konkrete vurderingene er knyttet til den enkelte riksveg- rute og type vegobjekt. At vedlikeholdsetterslepet nå blir stedfestet er en viktig forbedring i forhold til tidligere beregninger av vedlikeholdsetterslepet der det kun var estimert på vegnettsnivå.

Statens vegvesen gjennomfører også analyser av hvor store midler som er nødvendig å avsette til drift og vedlikehold av riksvegnettet i planperioden (2014 – 2023) for å kunne overholde kravene i Standard for drift og vedlikehold. Dette arbeidet kvalitetssikres av eksterne konsulenter (Det Norske Veritas m. fl.).

Statens vegvesen foretar ingen kartlegging av behovet for vedlikehold eller forfallet på det kommunale vegnettet.