Skriftleg spørsmål fra Jon Jæger Gåsvatn (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:487 (2011-2012)
Innlevert: 15.12.2011
Sendt: 16.12.2011
Svart på: 21.12.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Jæger Gåsvatn (FrP)

Spørsmål

Jon Jæger Gåsvatn (FrP): Medfører det riktighet at barnesykehuset ved Ullevål er i ferd med å forsvinne og at barna nå skal spres på ulike avdelinger og hvilke konkrete planer foreligger for å gi alvorlig syke barn et best mulig kvalitativt, tverrfaglig tilbud innen OUS?

Grunngiving

Aftenposten av 13. desember då. skriver at barnespesialitetene som i stor grad har vært samlet ved Barnesenteret på Ullevål sykehus nå spres rundt på ulike klinikker. Dette fremstår som en utvikling som går i motsatt retning av det som tidligere har blitt fremholdt som viktig for å oppnå et tilbud av god kvalitet. En av styrkene ved barnesenteret på Ullevål har nettopp vært den nære tilknytningen til alle barnespesialiteter. Et bredt fagmiljø og samlet beredskap har blant annet medført en klar reduksjon av smittespredning. Alvorlig syke barn og deres pårørende er avhengig av å bli møtt av et helsevesen som har bred erfaring i å behandle barn, og evner å ha en helhetlig tilnærming til barnet og de pårørende. Det er derfor ønskelig å vite hvordan den kompetansen som er bygget opp ved Barnesenteret ved Ullevål er tenkt videreført og videreutviklet og hva slags kapasitet sykehuset i fremtiden vil ha til å ta i mot og behandle syke barn.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I forbindelse med overføringen av pasienter og ressurser mellom Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus og Vestre Viken har Oslo universitetssykehus jobbet med å samle de to barneavdelingene ved Ullevål og Rikshospitalet for å sikre økt kvalitet både på pasientbehandling og forskning, og økt driftseffektivitet. Etter endringene er de to avdelingene hver for seg blitt relativt små og Oslo universitetssykehus oppgir at det er behov for en viss størrelse på bakgrunn av de mange forskjellige fagfeltene innen barnemedisin som krever spesialkompetanse. Samlingen skjer trinnvis. 16. mai 2011 ble behandlingen av barn med kreft og barn med hjertesykdom samlet på Rikshospitalet og 1. desember 2011 ble nyfødtkirurgi samlet på Rikshospitalet. Oslo universitetssykehus utreder nå hvordan en ytterligere samling av barnevirksomheten til Rikshospitalet kan skje raskest mulig.

Helse Sør-Øst RHF oppgir at det har vært ulike synspunkter internt i Oslo universitetssykehus på om en samlet kirurgisk avdeling for barn organisatorisk burde ligge i Kvinne- og barneklinikken eller i en kirurgisk voksenklinikk. Oslo universitetssykehus har valgt det siste, men også i denne løsningen er alle barn samlet i en egen, tilrettelagt avdeling med kun barnepasienter og med eget dedikert barnepersonale.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at Oslo universitetssykehus arbeider med å videreutvikle et samlet og godt tilbud til syke barn fra Oslo, regionen og hele landet. I denne prosessen ønsker Oslo universitetssykehus å samle og bygge videre på kompetansen som finnes både ved Ullevål og Rikshospitalet.