Skriftleg spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:575 (2011-2012)
Innlevert: 06.01.2012
Sendt: 09.01.2012
Svart på: 31.01.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil miljø- og utviklingsministeren bekrefte eller avkrefte at hovedrevisor som oppdaget det meste av korrupsjonen i norsk bistand til Tanzania ble skviset ut?

Grunngiving

Fra regjeringens side har det en rekke ganger vært hevdet at resultatorientering og antikorrupsjonsarbeid skal prioriteres og at man skal ha full åpenhet om bistanden.
I forbindelse med Tanzania saken som har vært omtalt i Aftenposten har det fremkommet påstander om at hovedrevisor, som oppdaget det meste av korrupsjonen, ble skviset ut fordi man ikke likte at han hadde uttalt seg offentlig.
Dersom dette er riktig harmonerer det svært dårlig med regjeringens målsetting og sender feil signaler til de som er satt til å kontrollere pengebruken.
Da Stortinget 13. desember debatterte Dokument 3:4 (2010-2011) Resultatorientering i bistanden forlot miljø- og utviklingsministeren Stortinget før saken var ferdigbehandlet og undertegnede utfordret derfor utenriksministeren på disse påstander.
Utenriksministeren var ikke kjent med at noen var forsøkt skviset ut, men lovet å undersøke og komme tilbake til dette. Så har ikke skjedd.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det legges til grunn for svaret at representanten Vaksdal med sitt spørsmål sikter til revisjonene som er gjort av Management of Natural Resources Programme (MNRP) i Tanzania. Dette var et samarbeidsprogram mellom regjeringene i Tanzania og Norge som pågikk i årene 1994 til og med 2006. Med hovedrevisor antar vi at det er Arthur F. Andreasen det siktes til.

Det vises for øvrig til mitt svar på skriftlig spørsmål nr 468 (2009-2010) fra representanten Peter N. Myhre som også omhandlet Management of Natural Resources Programme.

Management of Natural Resources Programme ble revidert av den tanzanianske riksrevisjon under hele perioden programmet gikk. I tillegg benyttet ambassaden et frittstående revisjonsselskap som konsulent for vurdering av regnskapene som ble avgitt. Høsten 2006 og våren 2007 stilte ambassaden kritiske spørsmål til det operative tanzanianske departementet vedrørende pengebruken i Management of Natural Resources Programme. Dette førte til at ambassaden i 2007 leide inn ND Revision København/Baker Tilly DGP & CO til å foreta en gjennomgang av 6 utvalgte prosjekter under Management of Natural Resources Programme. Arthur F. Andreasen var ansatt i ND Revision København, som på det tidspunkt var samarbeidspartner til Baker Tilly International. Det arbeidet ND Revision/Baker Tilly gjorde ledet frem til en bekreftelse av at det hadde foregått økonomiske misligheter i gjennomføringen av Management of Natural Resources Programme.

På denne bakgrunn ble blant annet spørsmålet om tilbakebetaling tatt opp med tanzanianske myndigheter i 2008. Resultatet av denne dialogen ble opperettelsen av en gruppe av eksperter med representanter fra norsk og tanzaniansk side tidlig i 2009. Baker Tilly ble bedt om å representere departementet. Arthur F. Andreasen deltok i utarbeidelsen av mandatet for arbeidet. I juni 2009 gikk Andreasens firma ND Revision, ut av Baker Tilly-nettverket. Dermed var det heller ikke naturlig for Baker Tilly å ta med Andreasen i det videre arbeidet.

Generelt er det også slik at Utenriksdepartementet og ambassadene ikke legger føringer på revisjonsselskapene om hvilke personer disse måtte velge for å utføre oppgaven de blir bedt om. En slik holdning er helt nødvendig for at prosessen skal virke etter sin hensikt.

Så langt jeg har kunnet bringe på det rene, opphørte Andreasens engasjement i arbeidet med Management of Natural Resources Programme som en naturlig følge av at samarbeidet mellom hans firma og ambassadens kontraktpartner, Baker Tilly, ble avsluttet.