Skriftleg spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:590 (2011-2012)
Innlevert: 09.01.2012
Sendt: 10.01.2012
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Svart på: 24.01.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Hurtigbåtprosjektet i Troms, som er mye omtalt i lokal og regional media, får kraftig kritikk av Statens havarikommisjon for transport. Kommisjonen er tvilende til at båtene er sikre nok, kan føre til skade på passasjerer og fartøy, skulle ikke ha fått lov til å seile, og at svakheter, mangler og regelbrud ikke er oppdaget av Sjøfartsdirektoratet for å nevne noe.
Hva vil statsråden gjøre for at sikkerheten til passasjerene og fartøy blir ivaretatt iht. lover og forskrifter?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Jeg vil først understreke at den omtalte rapporten fra Statens havarikommisjon for transport (SHT) er i et utkast sendt på høring til berørte parter, herunder Sjøfartsdirektoratet. Utkast til rapport er unntatt offentlighet jf. Sjøloven § 485 (3) inntil saken er ferdig undersøkt. Dette er en etablert fremgangsmåte som har til hensikt å belyse alle sider av saken og gi berørte parter anledning til å kommentere på faktagrunnlag og vurderinger. Den endelige rapporten kan dermed få et noe annet innhold enn utkastet og det er for tidlig å slå fast hva som vil bli det endelige utfallet av SHTs undersøkelse. Jeg er kjent med at Sjøfartsdirektoratet i denne sammenheng har redegjort for sitt arbeid og er i dialog med SHT for å gjennomgå viktige faktaopplysninger og vurderinger som er relevante for rapportens endelige konklusjoner.

Jeg vil likevel knytte noen kommentarer til saken. Først er det viktig å understreke at SHT-rapporten omhandler prosessen rundt byggingen av Sollifjell frem til skaden oppsto. Sollifjell og de andre søsterfartøyene er nå ombygget og det er utstedt nye operasjonstillatelser basert på utbedret design, forsterkninger og hardtværtester. Det er videre gjennomført nye beregninger og foretatt ytterligere vurderinger av materialene som er benyttet i fartøyene.

På bakgrunn av hendelsen med Sollifjell, gjennomførte Sjøfartsdirektoratet en svært grundig saksbehandling av ny operasjonstillatelse for Sollifjell og dennes søsterskip. I tillegg til designers og Sjøfartsdirektoratets gjennomgang av beregningene, er også deler av disse kvalitetssikret med uavhengig tredjepart, som i dette tilfellet er DNV. Etter at fartøyene er satt i drift pålegger skipssikkerhetsloven rederiet et ansvar for å operere fartøyene i henhold til de krav og begrensninger som følger av sertifikater og regelverket for øvrig.

Med en langstrakt kystlinje, hvor sjøtransport er en viktig transportform for befolkningen, er sikkerheten for passasjerer av avgjørende betydning. Fra myndighetshold er det derfor kontinuerlig fokus på å forbedre sjøsikkerheten. Når det gjelder hurtigbåter spesielt, er det i de senere årene iverksatt en rekke tiltak for å forbedre sikkerheten, og Sjøfartsdirektoratet har i 2012 og 2013 konkrete planer om innskjerpede krav og tiltak for hurtigbåter.

I det forebyggende sjøsikkerhetsarbeidet, er undersøkelser av sjøulykker som SHT foretar, et svært viktig bidrag. Slike undersøkelser gir viktig lærdom om årsaker til at ulykker skjer, og inneholder også nyttige tilrådninger om hvordan fremtidige ulykker kan forebygges. Når SHTs endelig rapport om Sollifjell er klar, vil jeg be Sjøfartsdirektoratet om å foreta en grundig gjennomgang av denne og følge opp eventuelle tilrådninger gitt i rapporten. I tillegg til dette vil jeg be direktoratet om å vurdere regelverket for kontroll og testing ved bygging av hurtiggående passasjerfartøy, og eventuelt fremme forslag om regelendringer dersom det er nødvendig.