Skriftleg spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:756 (2011-2012)
Innlevert: 01.02.2012
Sendt: 02.02.2012
Svart på: 17.02.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Hva kan årsaken være til at musiker- og artistformidlingen i Nav legges ned, og hva tenker statsråden at denne ordningen skal erstattes med?

Grunngiving

NAV har i mange år hatt en egen formidling av oppdrag og arbeid til musikere og andre artister, "musiker og artist formidlingen". Denne avdelingen har opparbeidet en betydelig kompetanse på området og ordningen er godt innarbeidet i de aktuelle fagmiljøene. Den sentrale ordningen med egne ansatte på feltet har gitt verdifull kompetanseoppbygging innenfor et lite, men spesialisert felt. Så vidt vites er denne ordningen nå fjernet, både hva angår ansatte og nettportalen der jobber innenfor musikk- og artistområdet ble lagt ut.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: La meg først si at formidlingsarbeidet er en sentral oppgave for Arbeids- og velferdsetaten. Et effektivt og godt formidlingsarbeid vil sikre at arbeidsledige raskt kommer over i jobb, og ledige stillinger blir raskt besatt. Dette gjelder for alle grupper, også for musikere og artister.

Tjenesten Musiker- og artistformidling har en lang historie, og fra lang tid tilbake har ordningen bestått av to ansatte som har hatt musiker- og artistformidling som særskilt oppgave. I 2009 ble Musiker- og artistformidlingen organisert inn i NAV Arbeidslivsenter i Oslo. I følge informasjon som jeg har mottatt fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, har musiker- og artistformidlingen først og fremst vært rettet mot artister og musikere som ikke i tilstrekkelig grad har fått oppdrag gjennom private formidlingsbyråer. Dette har dels sammenheng med at de ikke har navn som har vært godt nok kjent i bransjen. Videre har musiker- og artistformidlingen vært rettet mot musikere og artister som ikke får bistand gjennom fagforbundene. Disse gir primært veiledning til musikere og artister med formell kompetanse, eller som har bevist at de kan livnære seg av denne type arbeid. I denne bransjen er det et fåtall som evner å skaffe til veie inntekter som gir grunnlag for livsopphold gjennom denne type oppdrag. Dette tilsier at det overfor mange arbeidssøkere i den aktuelle gruppen er nødvendig for etaten å gi veiledning og informasjon om andre type jobber, som kan gi en mer sikker og stabil inntekt enn fra artistoppdrag. Det primære for Arbeids- og velferdsetaten er formidling av arbeidskraft i henhold til behovene i arbeidsmarkedet, uavhengig av geografisk fordeling av etterspørselen eller det opprinnelige yrket til arbeidssøker. Dette stiller krav til både geografisk og yrkesmessig mobilitet blant arbeidssøkerne.

Etter Arbeids- velferdsdirektoratets vurdering kan derfor oppfølging av musikere og artister mest hensiktsmessig drives ved NAV-kontorene der formidlingsvirksomheten rettet mot denne gruppen blir integrert i det øvrige formidlingsarbeidet ved NAV- kontoret. Jeg deler denne vurderingen. Arbeids- og velferdsdirektoratet har forsikret meg om at musikere og andre artister skal få bistand, oppfølging og veiledning rettet mot arbeid ved sitt lokale NAV- kontor på lik linje med andre brukere av Arbeids- og velferdsetatens tjenester.