Skriftleg spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:767 (2011-2012)
Innlevert: 01.02.2012
Sendt: 02.02.2012
Svart på: 10.02.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Det vises til nylige oppslag i Dagbladet om begravelsesbyråer, priser og prisinformasjon. Reportasjene stiller spørsmål ved om begravelsesbyråer har rutiner for å følge opp plikten til «uoppfordret å opplyse om og tilby prislisten ved første gangs henvendelse».
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at dagens regelverk blir fulgt, og ser statsråden behov for å skjerpe inn dagens regelverk for å sikre at sørgende ikke utnyttes i en sårbar situasjon?

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Gjeldende prisopplysningsforskrift for gravferdstjenester (forskrift av 12. desember 1997 nr 1393) er hjemlet i markedsføringsloven (lov av 9. september 2009 nr 2). Det er Forbrukerombudet som fører tilsyn med markedsføringsloven og forskriften, herunder at prisinformasjon som gis av gravferdsbyråer er tilstrekkelig og i overensstemmelse med lov og forskrift. Forbrukerombudet skal av eget tiltak, eller etter henvendelse, søke å påvirke næringsdrivende til å innrette seg etter disse bestemmelsene. Forbrukerombudet har opplyst til departementet at det nesten ikke har vært klager som gjelder manglende etterlevelse av kravene til prisopplysning for gravferdstjenester.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er i ferd med å endre regelverket. I fjor sendte departementet forslag om reviderte prisopplysningsforskrifter på alminnelig høring. Vi arbeider nå med oppfølging av høringsuttalelsene. Forslaget går ut på å forenkle og revidere gjeldende seks prisopplysningsforskrifter (for varer, tjenester, kraft, tannlegetjenester, serverings- og overnattingssteder og gravferd). De generelle bestemmelsene i prisopplysningsforskriftene slås sammen. Utfyllende bestemmelser for tjenester hvor spesielle hensyn gjør seg gjeldende, gis i egne kapitler i forskriften. Gravferdstjenester er én av de tjenestene som får et eget kapittel i forskriften, fordi den kjøpssituasjonen forbrukeren er i etter et dødsfall, tilsier at det stilles spesielle krav til prisopplysningene og hvordan de presenteres.

Hovedregelen som ble foreslått i høringsrunden for alle tjenester, er at dersom den næringsdrivende har hjemmeside på internett, skal oppdatert prisliste fremgå av hjemmesiden. Forslaget omfatter også gravferdsbyråer. Prisene skal dekke alle materialer og ytelser, også fra underleverandører. I motsetning til ved salg av andre typer tjenester, vil det stilles krav om at gravferdsbyrået uoppfordret skal gi forbrukeren skriftlig pristilbud. Det vil også stilles krav til gravferdsbyrået om at pristilbudet skal gjenspeile det totale prisbildet av den forestående gravferden. Det skal legges til rette for at forbrukeren kan foreta skreddersydde valg av varer og tjenester som inngår i gravferden og dermed få bedre oversikt over kostnadene til en gravferd enn i dag. Den etterlatte skal kunne sammenligne hva gravferden vil koste gjennom andre byråer, før det tas stilling til det konkrete tilbudet.

Foruten prisopplysninger som skal gis på gravferdsbyråers hjemmeside, foreslås det, på samme måte som etter gjeldende forskrift, at prislister skal være utlagt hos gravferdsbyråene, samt at byråene skal ha med seg prisliste for utdeling ved konsultasjon utenfor sitt lokale.

Jeg mener at også gjeldende forskrift ivaretar forbrukeren på en god måte. Det tas imidlertid sikte på at ny forskrift skal bli mer tilpasset dagens markedssituasjon. Departementet har hatt god kommunikasjon med representanter fra Forbrukerombudet, Hovedorganisasjonen Virke og gravferdsbyråer under arbeidet med forskriften. Jeg har også fått signaler fra Forbrukerombudet om at det vil følge med på at den nye forskriften følges. Vi tar sikte på at ny forskrift skal tre i kraft første halvår 2012.