Skriftleg spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:867 (2011-2012)
Innlevert: 17.02.2012
Sendt: 20.02.2012
Svart på: 27.02.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I forbindelse med regjeringens pågående arbeid med å utarbeide en strategi for mineralnæringen i Norge, har statsråden vurdert å utvide dagens hovedregel om frist for retten til private undersøkelser fra dagens 7 år?

Grunngiving

Lov 19.juni 2009 nr 101 om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) regulerer forvaltning og bruk av mineralressurser i Norge.
Grunnlag for gruvedrift starter hovedsaklig med undersøkelser om ressursene en leter etter finnes i området samt om det foreligger grunnlag for kommersiell utvinning.
Lovens § 22 fastsetter at undersøkelsesretten opphører etter 7 år, men kan forlenges med inntil 3 år, jf § 23.
Undersøkelser kan gjerne ta lang tid og kan fort overgå den tid en er gitt for å undersøke de aktuelle områder.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Regelverket om undersøkelsesrett til statens mineraler skal ivareta flere hensyn. Et hovedformål er å bidra til at flere mineralforekomster blir undersøkt, noe som igjen kan gi grunnlag for utvinning. En annen viktig målsetning er å legge til rette for effektive undersøkelsesarbeider. Dette omfatter både å gi den som har undersøkelsesrett tilstrekkelig tid til å gjennomføre nødvendige undersøkelser, samtidig som man unngår at vedkommende blokkerer området for andre interessenter i lenger tid enn nødvendig. Varigheten på syv år for undersøkelsesrett er basert på en avveining av disse hensynene.

Som kjent arbeider Nærings- og handelsdepartementet med å utarbeide en strategi for mineralnæringen. Spørsmålet om hvordan man kan legge til rette for effektive undersøkelsesarbeider, som både ivaretar undersøkerens behov for nødvendig tid og hensynet til andre interessenter, er en av utfordringene vi ser nærmere på i dette arbeidet.

Jeg er opptatt av å legge til rette for gode og forutsigbare rammebetingelser for å utløse vekst i mineralnæringen. Jeg vil ta med meg problemstillingen inn i dette arbeidet. Imidlertid vil jeg gjøre oppmerksom på at Direktoratet for mineralforvaltning har opplyst at de i snitt mottar en søknad i året om forlengelse av undersøkelsesrett ut over perioden på syv år. Videre opplyser direktoratet at de aktuelle sakene fortrinnsvis har dreid seg om mindre aktører og deres utfordringer knyttet finansiering av undersøkelsesarbeidene, og dermed ikke selve tidsbruken ved gjennomføring av undersøkelsene. Dette er også momenter som må tas hensyn til i vurderingen av om det er behov for å endre reglene om varigheten på undersøkelsesrett.