Skriftleg spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:942 (2011-2012)
Innlevert: 29.02.2012
Sendt: 01.03.2012
Svart på: 07.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Bortsett fra i Helse Midt-Norge vil det innen kort tid være PET-CT-skannere i bruk i samtlige helseforetak. Som eneste universitetssykehus i landet ser det ut til at St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge ikke har noen konkrete planer om å gå til innkjøp av PET-CT-skanner. Det er bekymringsfullt at kreftpasienter i Midt-Norge ikke har like god tilgang til slike kreftundersøkelser som pasienter i andre deler av landet.
Mener statsråden dette er forsvarlig i henhold til de planlagte behov for PET-CT-skanning i fremtiden?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det er en målsetting at alle skal ha tilgang på diagnostisering og behandling med dokumentert effekt. Samtidig må vi vurdere forventet nytte og kostnader av tiltakene opp mot eksisterende diagnostisering og behandling. Det er opp til de regionale helseforetakene å vurdere hvilket medisinsk utstyr som skal tas i bruk i helseforetaket.

Helse Midt-Norge opplyser at de tar sikte på å etablere et PET-CT tilbud ved St. Olavs Hospital i løpet av 2013. Helse Midt-Norge har satt av 10 millioner kroner i 2012 som en første bevilgning for å bygge opp et slikt tilbud. Frem til nå har pasienter i Helse Midt-Norge som har vært aktuelle for slik undersøkelse, fått den utført ved Oslo universitetssykehus HF. Helse Midt-Norge opplyser videre at de vurderer om det er behov for å øke antall undersøkelser med PET-CT som kjøpes eksternt, inntil egen PET er etablert.

Kunnskapssenteret har vurdert behovet for PET i 2020. Rapporten ble behandlet i Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i desember 2009. Rådet fattet følgende vedtak:

”Rådet anbefaler at man i Norge tar sikte på en oppbygging av PET, slik at man har de syklotroner med det antall skannere som betraktes nødvendig lokalt/regionalt. De faglige retningslinjene for kreftutredning og behandling som beskrives i handlingsprogrammene for kreftomsorgen vil gi føringen for det antall undersøkelser per år som helseforetakene skal legge til grunn.”

I diskusjonene om hvor mange PET skannere det bør være i Norge, vises det ofte til Danmark, som ligger mye høyere enn andre europeiske land når det gjelder antall PET- skannere. Norge ligger på nivå med blant annet Finland, Frankrike, Australia, og vi ligger foran Sverige. Med utbyggingen i Helse Midt-Norge vil dekningen i Norge økes ytterligere.