Skriftleg spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:965 (2011-2012)
Innlevert: 01.03.2012
Sendt: 02.03.2012
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Svart på: 08.03.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Undertegnede ser med bekymring på at Google nå samler personopplysninger i felles brukerprofiler som strider mot European Data Protection Directive (95/46/CE), og at Google ikke tar hensyn til EUs henstilling om å avvente innføringen til konsekvensene for europeiske forbrukerrettigheter er utredet.
Hva gjør statsråden for å sikre at norske forbrukeres personvern ivaretas i Googles nye personvernvilkår?

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Jeg viser til spørsmål nr. 965 til skriftlig besvarelse fra representanten Hofstad Helleland, oversendt meg fra Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet. Spørsmålet gjelder ivaretakelse av norske borgeres personvern i anledning av at Google har samlet og forenklet personvernvilkårene for flere av sine tjenester med virkning fra 1. mars 2012. Det har blant annet vært anført at Googles forenkling har ført til at vilkårene ikke lenger tilfredsstiller informasjonskravene i EUs personverndirektiv, direktiv 95/46/EF.

Jeg kan orientere om at EUs arbeidsgruppe for personvernmyndigheter, Artikkel 29-gruppen, nå vurderer om Googles personvernvilkår er i samsvar med EUs personverndirektiv. Kontakten med Google ivaretas av den franske personvernmyndigheten, CNIL. Også det norske Datatilsynet er engasjert i arbeidet. Det ble i februar sendt to brev fra CNIL på vegne av Artikkel 29-gruppen til Google med spørsmål om etterlevelse av personverndirektivet. Artikkel 29-gruppen var ikke tilfreds med svarene den fikk, og det arbeides nå med et nytt brev til Google med helt konkrete spørsmål. Brevet forventes sendt Google i løpet av mars. Jeg har tillit til at Datatilsynet, gjennom sin deltakelse i Artikkel 29-gruppen i EU, ivaretar norske borgeres personvern i denne saken.