Skriftleg spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1120 (2011-2012)
Innlevert: 26.03.2012
Sendt: 26.03.2012
Svart på: 02.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Forvaltningsreformen overførte fra 2010 det meste av riksveinettet fra staten til fylkeskommunene. Kan statsråden redegjøre for når en kan forvente at vedlikeholdsetterslepet på fylkes- og riksveinettet i Møre og Romsdal er tatt igjen?

Grunngiving

Forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 ble fremlagt 29.februar 2012.
Kommunal Rapport presenterte 8.mars 2012 Statens Vegvesen sine tall for vedlikeholdsetterslep på tunneler, bruer og fergekaier på fylkesvegnettet pr fylke.
For Møre og Romsdal gjelder det et vedlikeholdsetterslep på tunneler på nærmere 2,6 milliarder kroner og et vedlikeholdsetterslep på bruer og fergekaier på 500 millioner kroner, til sammen nærmere 3,1 milliarder kroner.
I tillegg kommer vedlikeholdsetterslep på riksveinettet i Region Midt som anslås til om lag 3,1 milliarder kroner. Store deler av dette gjelder vedlikeholdsetterslep i Møre og Romsdal
FrP er av den formening at infrastrukturen er en av de viktigste forutsetningene for bosetting og næringsvirksomhet i distriktene. Liten satsing på investeringer, drift og vedlikehold på blant annet vei, bru og tunnel vil direkte medføre en forverring av rammevilkårene for næringslivet og derav distriktene.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Det er et stort vedlikeholdsetterslep både på riksvegnettet og fylkesvegnettet. Statens vegvesen har nylig presentert en kartlegging av dette. Transportetatene har i sitt forslag til Nasjonal transportplan prioritert både økt vedlikehold og midler til tiltak for å utbedre infrastruktur med stort forfall. Transportetatene foreslår at forfallet på riksvegnettet tas igjen på 15-20 år.

Etatene peker også på at det er et stort behov for tiltak på bruer, tunneler og ferjekaier på fylkesvegnettet. Behovet varierer i stor grad mellom fylkeskommunene, og er så omfattende at transportetatene mener det må vurderes et eget program for rehabilitering av bruer, tunneler og ferjekaier på fylkesvegnettet.

Regjeringen vil ta stilling til forslagene fra transportetatene i arbeidet med stortingsmeldingen om NTP 2014-2023. Det er ikke nå mulig for meg å si når en kan forvente at vedlikeholdsetterslepet på fylkes- og riksvegnettet er tatt igjen. Jeg kan heller ikke uttale meg spesielt om fylkesvegnettet i Møre og Romsdal, der fylkeskommunen har ansvaret for tiltak for å ta igjen etterslepet.