Skriftleg spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1090 (2011-2012)
Innlevert: 21.03.2012
Sendt: 22.03.2012
Svart på: 29.03.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Når har justisministeren til hensikt å stille nødvendige midler til rådighet slik at de 18 stillingene som på grunn av ressursmangel holdes ledige ved Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt, kan besettes?

Grunngiving

Ressurssituasjonen ved Haugaland- og Sunnhordland politidistrikt har lenge vært anstrengt og distriktet er blant de dårligst bemannede i landet. Dette har ved flere anledninger medført manglende utrykning i alvorlige situasjoner og dette medfører økende utrygghet hos befolkningen.
Det er kjent at politidistriktet skal tilføres ti nyutdannede polititjenestemenn fra årets kull på politihøgskolen og justisministeren bekrefter i sitt svar til undertegnede på spørsmål Dokument nr. 15:1001 (2011-2012) at det er tatt høyde for dette i budsjettet for inneværende år.
I samme spørsmål ba undertegnede om svar på om justisministeren ville sørge for tilstrekkelige midler til også å drifte de 18 stillingene som grunnet pengemangel holdes ledige, slik at distriktet fikk en fullt ut operativ polititjeneste.
Dette ble ikke besvart.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt har siden regjeringen tiltrådte fått økt sitt budsjett jevnlig. Politidistriktet fikk økt sine budsjettrammer med 4,5 % fra 2011 til 2012.

Ordningen med å budsjettere med stillingshjemler ble avviklet i 1997, samtidig som systemet med rammebudsjettering ble innført. Dette betyr at Politidirektoratet foretar en årlig økonomisk rammetildeling til politidistriktene, og den enkelte politimester har ansvaret for å anvende ressursene i politidistriktet på en slik måte at det gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og en best mulig polititjeneste. Det er altså politimesteren og politidistriktets ledelse som bestemmer hvor mange årsverk distriktet skal ha og hvilken kompetanse en har behov for.

Regjeringen har i de siste års budsjettforslag lagt opp til en vesentlig styrking av politibemanningen ved å øke opptakene til Politihøgskolen, i tråd med anbefalingene i bemanningsrapporten «Politiet mot 2020».

Bevilgningene til politiet er samtidig økt for å legge til rette for jobb til de nyutdannede politistudentene. Dette kommer blant andre Haugaland og Sunnhordland politidistrikt til gode ved at de for inneværende år har fått ekstra midler til å lønne 10 politiårsverk.