Skriftleg spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til finansministeren

Dokument nr. 15:1105 (2011-2012)
Innlevert: 22.03.2012
Sendt: 23.03.2012
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Svart på: 30.03.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvor mange vederlagsfrie kvoter får henholdsvis Naturkraft AS sitt gasskraftverk på Kårstø og Statoil sitt kraftvarmeverk på Mongstad i 2012, og hva er den antatte verdien på disse kvotene?

Grunngiving

På Stavanger Aftenblad sin nettportal aftenbladet.no kan vi 20.mars 2012 lese at gasskraftverket på Kårstø ikke har vært i drift siden mai 2011. Kraftanalytikere mener også at dette vil være situasjonen i 2012, mye på grunn av forholdet mellom gassprisen og strømprisen.
Gasskraftverket på Kårstø er kvotepliktig, og er en del av det europeiske kvotesystemet, ETS. Norge har fått godkjent at gasskraftverket på Kårstø skal få en viss andel av sine kvoter vederlagsfritt fra Staten.
Siden Kårstø ikke produserer strøm, og således ikke slipper ut CO2, vil Naturkraft AS kunne selge disse kvotene videre innenfor det europeiske kvotemarkedet.
Også Statoils kraftvarmeverk på Mongstad er i en tilsvarende situasjon, da de fikk tildelt 476 366 vederlagsfrie kvoter i 2011, men brukte kun 373 937.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Ifølgje klimakvotelova § 8 kan ”andre kraftverk enn høgeffektive kraftvarmeverk” – til dømes Naturkraft AS sitt gasskraftverk på Kårstø – søkje om å få tildelt kvotar basert på ein formel der normert driftstid er sett til 2 500 timar per år. Naturkraft AS sitt gasskraftverk på Kårstø har på grunnlag av denne regelen fått tildelt 323 468 kvotar for 2012. Med ein antatt kvotepris på 8 Euro eller ca 60 kroner er desse kvotane verd om lag 19,4 millionar kroner.

Ifølgje klimakvoteforskrifta § 3-3 kan nye høgeffektive kraftvarmeverk – til dømes Statoil AS sitt kraftvarmeverk på Mongstad – søkje om å få tildelt kvotar frå ein kvotereserve som er forbeholdt høgeffektive kraftvarmeverk, basert på ein formel der normert driftstid er satt til 7 500 timar per år. Statoil sitt kraftvarmeverk på Mongstad har på grunnlag av denne regelen fått tildelt 476 366 kvotar for 2012. Med ein antatt kvotepris på 8 Euro eller ca 60 kroner er desse kvotane verd knapt 28,6 millionar kronar.

Kvotar som vert tildelt vederlagsfritt, men som ikkje brukast, kan ikkje trekkjast tilbake av staten. Dette er ikkje muleg etter klimakvotelova. Bakgrunnen for regelen er at trugsel om å trekkje tilbake kvotar skapar eit insentiv til å oppretthalde drifta.