Skriftleg spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1175 (2011-2012)
Innlevert: 02.04.2012
Sendt: 02.04.2012
Svart på: 13.04.2012 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden garantere at de som foretrekker å sende inn søknad i papirversjon ikke blir forskjellbehandlet i forhold til de som leverer elektronisk søknader, med hensyn til behandling av søknad samt utbetaling av tilskudd?

Grunngiving

SLF vil at flere skal levere søknad om produksjonstilskudd elektronisk.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: I begrunnelsen for spørsmålet er det vist til at Statens landbruksforvaltning (SLF) vil at flere jordbruksforetak skal levere elektronisk søknad om produksjonstilskudd.

Som landbruks- og matminister er jeg opptatt av en effektiv forvaltning og brukervennlige tjenester. Dette følges opp av SLF bl.a. gjennom deres arbeid med å videreutvikle og effektivisere datasystemene som brukes til administrasjon av landbrukets tilskuddsordninger. I utviklingsarbeidet legges det vekt på sikkerheten knyttet til systemene, og at brukerne tilbys nye døgnåpne elektroniske tjenester via SLFs internettsider og Altinn.

En overgang til elektroniske søknader om produksjonstilskudd i jordbruket gir bedre kvalitet på søknadsdataene fordi opplysningene blir sjekket direkte mot ulike registre før innlevering. Dette sparer både forvaltningen og søkerne for tidkrevende ekstraarbeid, da man unngår oppfølging av papirsøknader med feilopplysninger. I tillegg fører omleggingen til at den kommunale forvaltningen slipper manuell registrering av søknadene.

Jeg legger til grunn at før det eventuelt foretas større endringer i søknads- og saksbehandlingen for tilskuddsordningene, må det gjennomføres nærmere vurderinger av konsekvensene av de aktuelle forslagene. Større endringer må også avklares med jordbrukets organisasjoner. Dersom forslag krever endring av eller en ny forskrift, må det gjennomføres alminnelig høring i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

Parallelt med SLFs arbeid for å bedre legge til rette for elektronisk søknadsbehandling, er jeg selvsagt også opptatt av å ivareta hensynet til de produsenter som av ulike årsaker ikke ønsker å ta i bruk de elektroniske tjenestene. Forenklings- og effektiviseringshensyn taler imidlertid for at flest mulig landbruksforetak benytter seg av de elektroniske tjenestene som gjøres tilgjengelig.