Skriftleg spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:1142 (2011-2012)
Innlevert: 28.03.2012
Sendt: 29.03.2012
Svart på: 10.04.2012 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Nav halverer ytelsene til tiltaket Dagsverket i arbeidsmarkedsbedriften ALF as i Bergen kommune for rusmisbrukere. Som en vet så er dette en gruppe som trenger all den hjelp en kan gi for at både selvtillit og verdighet blir bygget opp for i det hele tatt å se at en kan klare å bidra i samfunnet på sin måte. Når Nav nå halverer ytelsen får dette store konsekvenser nettopp for denne gruppen. Samtidig ser en at tiltaket fungerer.
Hva mener statsråden om dette, og er dette noe statsråden aksepterer?

Grunngiving

I Bergens Tidende tirsdag 27. mars kan en lese at Nav halverer tilskuddet til en arbeidsmarkedsbedrift som har et tilbud til rusmisbrukere det såkalte Dagsverktilbudet. En vet at rusmisbrukere har tungt for å komme seg både ut av rusproblematikken og samtidig inn i noen form for arbeid. Regjeringen nevner ofte at det skal lønne seg og arbeide. Dette er bra. Samtidig ser en at denne gruppen trenger innsats under andre forutsetninger enn mennesker som ikke innehar rusutfordringer. Dagsverket som er lagt inn under arbeidsmarkedsbedriften ALF a/s er en svært viktig dør for denne gruppen til at samfunnet kan åpne også for at disse kan få et tilbud som er tilpasset enkeltindividet på deres premisser. Nav grunngir avgjørelsen med at Dagsverk er for uforpliktende. Men med respekt å melde så vet en at nettopp denne gruppen ikke er A4 mennesker. Ingen dag er lik for disse. De strever ikke bare med sitt rusproblem men selvtillit og hva de egentlig makter dag for dag er svært variabel. Og dermed kan de ikke sammenlignes opp mot andre.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg har innhentet opplysninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, og jeg kan på bakgrunn av den informasjonen jeg har fått gi følgende orientering.

Tiltaket Dagsverket ble startet opp i 2004 som et samarbeid mellom Bergen kommune, Aetat og arbeidsmarkedsbedriften ALF as (Senter for arbeidslivsforberedelse). Målgruppen er brukere med rusproblemer, eller nærmere bestemt personer i aktiv rus. Dagsverket er et dag-til-dag og time-for-time tilbud. Det innebærer at de som ønsker å arbeide møter opp om morgenen den aktuelle dagen, og de første som kommer får jobb. Det er ingen innsøking til tiltaket, og det eneste kravet som stilles for deltakelse er at de tilhører målgruppen og er i stand til å utføre arbeidsoppgaver den dagen de møter fram. Deltakerne mottar 50 kroner per arbeidstime. Utbetalingen er skattefri og medfører ingen avkorting av ev. økonomisk sosialhjelp.

Dagsverket er organisert som et statlig arbeidsmarkedstiltak, eller som arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Det er et tiltak som skal gi tilrettelagt arbeidstrening med tett oppfølging av en godkjent tiltaksarrangør. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes arbeidsevne på arbeidsmarkedet, og styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.

NAV Hordaland har med virkning f.o.m. 1.7.2012 sagt opp arbeidspraksisplassene knyttet til Dagsverket. NAV Hordaland vil i samarbeid med Bergen kommune og spesialisthelsetjenesten i fylket prioritere å utvikle både det eksisterende tilbudet rettet mot personer med rusproblemer, samt utvikle nye tilbud overfor målgruppen. Her vil man bl.a. bygge på erfaringer fra ulike forsøksprosjekt.

Det har de siste årene blitt opprettet flere tiltaksplasser i Bergen i skjermede virksomheter rettet mot brukere med rusrelaterte problemer. Det er også opprettet særskilte tiltaksplasser til brukere på legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det er videre kommet et lavterskeltilbud tilpasset brukere i kvalifiseringsprogrammet. I praksis treffer dette tilbudet også brukere med rusproblemer.

Jeg legger vekt på at det fortsatt skal gis et godt og arbeidsrettet tilbud til personer med rusproblemer. Jeg er tilfreds med at NAV samarbeider med kommune og spesialisthelsetjeneste for å utvikle både eksisterende tilbud og utvikle nye. Det er et lokalt ansvar å tilpasse tiltakstilbudet til de utfordringer en står ovenfor, og det er NAV som foretar de vurderinger i saker som dette.