Skriftleg spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1148 (2011-2012)
Innlevert: 28.03.2012
Sendt: 29.03.2012
Svart på: 20.04.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Er statsråden kjent med at enkelte politimester planlegger å sette stillinger som følger av naturlig avgang vakante for å holde budsjettet, blant annet fordi de må saldere mot investeringer i IKT, og at dette igjen gjør at nyutdannede studenter ikke vil kunne bli ansatt i det omfang som må forutsettes for å nå målet om 2 polititjenestemenn?

Grunngiving

21. juni 2012 står over 500 politihøyskolestudenter ferdigutdannet og er klare for å begynne og jobbe i landets ulike politidistrikt. POD har allerede øremerket 202 politibetjent 1-stillinger, for å dekke gapet mellom nyutdannede og prognosene for naturlig avgang i distriktene. De øremerkede stillingene må lyses ut for at det enkelte distrikt skal få midler fra POD. Politihøyskolestudentene frykter nå at den enkelte politimester velger å sette stillinger som følger av naturlig avgang vakante for å holde budsjettet, blant annet fordi de må saldere mot investeringer i IKT.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Erfaringstall viser at ca 94 % av studentene som uteksamineres fra Politihøgskolen har jobb i etaten ett år etter fullført utdanning. Politidirektoratet opplyser at over 90 % av 2006-2011-kullet allerede nå hadde jobb i etaten. Målet er at hele kullet som uteksamineres sommeren 2012 skal tilbys jobb i løpet av ett år.

I Justisdepartementets tildelingsbrev for 2012 til Politidirektoratet har vi bedt om at økt politibemanning og jobb til nyutdannede fra PHS skal vektlegges som innsatsområde. Det er også satt som resultatkrav at antall årsverk i etaten skal økes i tråd med bevilgninger til dette formålet i 2012. Budsjettet for 2012 er økt for å kunne tilby jobb til studentene.

Det er riktig at det har vært nødvendig å prioritere IKT i politiet i de siste årene. I 2011 ble det innen politiets driftsramme satt av om lag 250 mill. kroner til arbeidet med å fornye politiets IKT-systemer. Det var behov for å videreføre beløpet også i 2012. I tillegg ble budsjettet i 2012 styrket med 80 mill. kroner for å sikre nødvendig framdrift i arbeidet. Det har således ikke vært nødvendig å øke avsetningen til IKT innen driftsbudsjettet i forhold til det som ble gjort i 2011.

I politi- og lensmannsetaten benyttes rammestyring, og den enkelte politimester er ansvarlig for å nytte bevilgningen på en måte som sikrer best måloppnåelse. Det kan være spesielle forhold i enkelte politidistrikt som gjør at stillinger ikke besettes med en gang den blir ledig. Bl.a. som følge av merforbruk i tidligere budsjetterminer vil enkelte politidistrikt oppleve at de til tross for ressurstilførsel på linje med andre politidistrikt, får en innstramming i 2012.

Jeg forventer at kravet om at antall årsverk i etaten skal økes i tråd med bevilgninger til dette formålet i 2012, og vil følge dette opp i styringsdialogen med Politidirektoratet.