Skriftleg spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1162 (2011-2012)
Innlevert: 29.03.2012
Sendt: 30.03.2012
Svart på: 13.04.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren vurdere lokalisering av ny driftsbanegård for lokaltogene til Moss ved Moss Lufthavn, Rygge?

Grunngiving

I disse dager pågår det en diskusjon om hvor Jernbaneverket skal bygge sin nye banegård for reparasjon og vedlikehold av tog. Ett av alternativene i debatten har vært å lokalisere dette ved Moss lufthavn, Rygge. Dette vil gi muligheter for et eget flytogtilbud, samtidig som det kan redusere nødvendigheten av å ta verdifull matjordareal som andre alternativer innebærer.
Alternativet som er utredet fra Jernbaneverket innebærer ny banegård på vestsiden av sporet sør for Rygge stasjon. En slik banegård vil stjele 65 mål i LNF-området og bli liggende vis-à-vis det som er tenkt som ett av Rygges viktigste områder for boligbygging, slik målsetningene for knutepunktutvikling legger opp til.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I forbindelse med kommunedelplan for dobbeltsporparsellen Kleberget (Moss kommune) – Såstad (Rygge kommune) vurderte Jernbaneverket alternative områder for hensetting av lokaltog/ny driftsbanegård syd for Moss stasjon. Kommunedelplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn i januar 2011. I kommunedelplanen er det vurdert ny driftsbanegård i et område nord for Rygge stasjon og et område syd for Rygge stasjon. På driftsbanegården er det planlagt dag- og nattparkering av lokaltog samt vedlikeholdsspor for enkelt vedlikehold av disse togene. I kommunedelplanarbeidet er det ikke vurdert tiltak på Rygge stasjon som gjør det mulig med ytterligere tilbudsforbedringer med en evt. forlengelse av lokaltog- pendelen til Rygge.

Med bakgrunn i de innkomne merknadene til den nye driftsbanegården i forbindelse med høring av kommunedelplanen for det nye dobbeltsporet, har Rygge kommune tatt initiativ overfor Moss og Råde kommune og fylkeskommunen for å se på alternative plasseringer av driftsbanegården. Jernbaneverket deltar også i arbeidet og det er avtalt en prosess for dette arbeidet frem mot sommeren 2012. Arealfastsettelse og lokalisering av driftsbanegården har derfor blitt trukket ut av kommunedelplanen for dobbelt- sporet.

Prioriteringen av ny driftsbanegård syd for Moss vil i første omgang bli vurdert i forbindelse med ny Nasjonal transportplan og Jernbaneverkets fastsettelse av handlingsprogram til denne. Prioriteringen må også sees i sammenheng med utviklingen av lokaltogtilbudet til Moss. Togtilbudet til Moss lufthavn, Rygge, bør ses i sammenheng med de forslag som fremmes i KVUen for InterCity-tog hvor det bl.a. er vurdert et bedre togtilbud over Rygge stasjon. Denne KVUen er nå sendt på høring med høringsfrist 29. juni 2012.