Skriftleg spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1179 (2011-2012)
Innlevert: 02.04.2012
Sendt: 02.04.2012
Svart på: 12.04.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til BarnsBeste som er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende. Det er Sørlandet sykehus HF som driver nettverket. Helse Sør- Øst fikk i oppdrag å evaluere det nasjonale kompetansenettverket BarnsBeste innen 31.12.11. En er kjent med at det i juli 2011 ble sendt en søknad om å opprette et nasjonalt kompetansesenter for å videreføre det arbeidet nasjonalt kompetansenettverk har startet.
Hva er status for søknaden, og vil statsråden sørge for at et nasjonalt kompetansesenter blir opprettet?

Grunngiving

En er kjent med at innsatsen rettet mot barn som pårørende fortsatt virker noe tilfeldig organisert både innenfor kommune- og spesialisthelsetjenesten. Det er derfor behov for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for å videreføre det arbeidet som nasjonalt kompetansenettverk har startet. Det er behov for en styrt nasjonal satsning med en tilhørende nasjonal strategiplan for å øke den nasjonale kompetansen på området.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen har siden 2007 hatt en omfattende nasjonal satsning og et strategisk utviklingsarbeid rettet mot barn som pårørende. Jeg viser til omtale i Prop S 1 for 2011-2012, kap 781 post 79.

Sentrale virkemidler er blant annet styrking av barns rettsstilling gjennom endringer i spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven fra 2010. Barn som pårørende er et eget strategisk forskningsområde under Norges Forskningsråd fra 2011. Flerårige forsøk med forebyggende familieteam for rusavhengige familier med barn (0–6 år) i Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF er begge evaluert i 2011 med positive resultater.

Kompetansenettverket BarnsBeste inngår som en ett av flere tiltak i dette utviklingsarbeidet. Departementet etablerte kompetansenettverket i 2007. Sørlandet sykehus HF leder kompetansenettverket som ifølge mandatet samler, systematiserer og sprer kunnskap til tjenestene. BarnsBeste ble evaluert i 2011. Evalueringen konkluderer med at det fortsatt er behov for funksjonen, og at BarnsBeste har oppfylt sitt oppdrag på en god måte.

En ny forskrift for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten som trådte i kraft i 2011, setter krav til godkjenning av nye nasjonale tjenester. Formålet med nasjonale tjenester er å ivareta nasjonale prioriteringshensyn, sikre god ressursutnyttelse og legge til rette for likeverdig tilgang til kompetanse og høyspesialisert behandling av høy kvalitet ved særskilt kostbar behandling eller små pasientvolum.

Helse Sør-Øst RHF har søkt om at kompetansenettverket for barn som pårørende, BarnsBeste, ved Sørlandet sykehus HF blir videreført som en nasjonal kompetansetjeneste. Søknaden har vært til vurdering i Helsedirektoratet som anbefalte at søknaden avslås, da søknaden ikke fyller kriteriene for en nasjonal kompetansetjeneste. Departementet har i brev av 26.3.2012 til Helse Sør- Øst RHF sluttet seg til Helsedirektoratets faglige vurdering.

På bakgrunn av evalueringen vil jeg vurdere hvordan kompetansenettverket BarnsBeste mest hensiktsmessig kan videreføres.