Skriftleg spørsmål fra Siri A. Meling (H) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1168 (2011-2012)
Innlevert: 30.03.2012
Sendt: 02.04.2012
Svart på: 26.04.2012 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): NVE har nylig sendt ut vedtak om samordning av tariffering i regionalnettet, og Statnett skal ha ansvaret for denne såkalte regionalnettsordningen. EnergiNorge har foreslått et utjevningsfond som næringen selv tar ansvar for og som skal kunne ha en automatisk avregning.
Hva er bakgrunnen for valg av modell, og hvorfor har ikke statsråden heller valgt å samarbeide med næringen om deres foreslåtte, ubyråkratiske og antatt rimeligere modell?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Ifølge NVE kan ikke Energi Norges forslag likestilles med NVEs vedtak når det gjelder målsettingen om utjevning av kundenes kostnader i regionalnettet.

Den vesentligste kostnadsforskjellen mellom NVEs vedtak og Energi Norges forslag skyldes at Energi Norge hevder at det ikke er nødvendig å måle nøyaktig forbruket mellom regionalnettet og distribusjonsnettet ved bruk av deres modell. Dette mener NVE ikke er riktig. Når inntekter skal omfordeles mellom selskapene er det viktig at alle måleverdier omfordelingen skal baseres på er av like god kvalitet.

NVE mener også at Energi Norge overdriver forventet kostnader til den vedtatte regionalnettsordningen både med hensyn på antall årsverk hos Statnett og kostnadene ved inngåelse av nye kontrakter.

NVE mener at det er feil av Energi Norge ikke å ta med i beregningene reduserte kostnader hos regionalnettselskapene når Statnett overtar ansvaret for måling, avregning, fakturering og innfordring, samt beregning av marginale tap.

Videre påpeker NVE at Statnett i dag har ansvaret for håndtering av sentralnettet. Etablering av regionalnettsordningen vil bygge på de samme systemene og rutinene som Statnett har i forbindelse med sentralnettet. NVE anser sitt eget vedtak som den mest effektive løsningen for å realisere målsettingene med etablering av regionalnettsordningen.

NVEs vedtak om regionalnettsordningen er påklaget fra flere nettselskap. Ettersom Olje- og energidepartementet er ankeinstans for NVEs vedtak ønsker jeg ikke å gå nærmere inn på saken før den eventuelt oversendes departementet for endelig avgjørelse.