Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1305 (2011-2012)
Innlevert: 27.04.2012
Sendt: 30.04.2012
Svart på: 08.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): For å kjøre mopedbil må man nå ha førerkort klasse M (kode 147), A eller B. før 01.01.2003 var reglene mer liberale, og 16-åringer og personer med svak helse kunne kjøre mopedbil. Mopedbilene er laget bl.a. med tanke på sikkerheten og de fleste kommer nå som elbiler.
Vil statsråden åpne for at mopedbilene kan få det samme regelverket som vanlige mopeder, og dersom statsråden ikke vil åpne for dette på alle mopedbiler, vil statsråden vurdere det på el mopedbiler som et insitament for å få folk til å velge miljøvennlig?

Grunngiving

Mopedbiler blir stadig etterspurt av personer som ikke har førerkort på bil, men som ønsker å bruke et transportmiddel hvor man er bedre beskyttet enn det man er når man kjører en vanlig moped. Mange av de nye mopedbilene som nå kommer på markedet drives også av en elektrisk motor. Det betyr at dette også vil være et mer miljøvennlig alternativ. Det er derfor svært interessant å få vite om statsråden også ikke ser at det å gjøre om dagens regelverk for mopedbil slik at disse kan benyttes av alle som i dag kan kjøre vanlig moped i dag.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Mopedbil er en variant av 4-hjuls moped og faller innenfor førerkortreglene for føring av moped (førerkortklasse M). Alderskravet avhenger av egenvekten på kjøretøyet. Der mopeden ikke veier over 150 kg (førerkortklasse M146) er alderskravet 16 år og der mopeden veier over 150 kg (førerkortklasse M147) er alderskravet 18 år. Man tar ikke med batterivekten ved eldrift når man klassifiserer en 4-hjuls moped, derfor vil det ikke være noen forskjell knyttet til motor/drivstofftype. De aller fleste mopedbiler faller innenfor førerkortklasse M147.

I 1987 ble det innført obligatorisk opplæring for mopedførere i aldersgruppen 16-20 år. Fra slutten av 1990-tall så man stadig flere ulykker hvor mopedbil var involvert. Førerne var ofte over 20 år og følgelig fritatt for obligatorisk opplæring for mopedførere. Dessuten var mopedopplæringen basert på kjøring av 2-hjulinger uten å ta hensyn til at mopedbilen har 4 hjul, tar større plass i trafikken – og lett kan bli forvekslet med en vanlig bil av andre trafikanter, som tilpasser sin kjøremåte etter dette. Før innføringen av egen førerkortklasse for mopedbil (klasse M 147) i 2003, ble det følgelig utarbeidet egne opplæringskrav som tok hensyn til særegenhetene ved å kjøre mopedbil mv.

Jeg vil for ordens skyld nevne at det ikke medfører riktighet at personer med ”svak helse” lovlig kunne kjøre mopedbil før 2003. Etter dagjeldende førerkortforskrift var mopedkjøring unntatt fra førerkortplikten dersom fører var fylt 16 år og hadde nødvendig ferdighet. I tillegg måtte føreren oppfylle de alminnelig plikter etter vegtrafikkloven § 21, herunder la være å kjøre hvis man var syk, svekket, sliten eller trett. Dersom ”svak helse” var en varig tilstand, måtte helsemyndighetene eventuelt gi dispensasjon fra helsekravene før mopedkjøringen kunne være lovlig.

Elektrifisering av kjøretøyparken er et viktig tiltak i miljøsammenheng. Jeg vil imidlertid fremheve at dette ikke må skje på en slik måte at det går på bekostning av trafikksikkerheten. Kravene til førerkort og opplæring er like viktig for personer som fører kjøretøy som drives fram av elektrisk motor som for førere av kjøretøy som benytter drivstoff. Det er derfor ikke aktuelt å endre førerkort- eller opplæringskravene på dette området.