Skriftleg spørsmål fra Sylvi Graham (H) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1328 (2011-2012)
Innlevert: 03.05.2012
Sendt: 04.05.2012
Svart på: 14.05.2012 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Vil den ventede meldingen fra regjeringen om idrettspolitikk drøfte og foreslå tiltak i Norge mot manipulering av idrettsresultater, "match-fixing", ulovlig spillvirksomhet, korrupsjon og etiske utfordringer innen idretten?

Grunngiving

I Europarådets parlamentarikerforsamling, den 25. april 2012 ble det vedtatt to resolusjoner og anbefalinger som omhandlet etiske utfordringer innen idretten; som for eksempel "match-fixing". Etter det europeiske idrettsministermøtet i Baku, Aserbajdsjan i 2010 er det også under forberedelse et arbeid med en mulig ny konvensjon om dette - der Europarådets medlemsland vil måtte ta stilling til om hvorvidt en vil støtte en slik konvensjon. Det er fra før to konvensjoner på idrettsområdet om henholdsvis antidoping og kamp mot tilskuervold.
Regjeringen har varslet i Prop 1 S (2011 - 2012) at den vil legge frem en melding til Stortinget om idrettspolitikk. Denne er så vidt man vet ventet til Stortinget innen sommeren 2012.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Regjeringen tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om idrettspolitikk i vårsesjonen. Meldingen vil omhandle statens forhold til idretten på bred basis, herunder hvilke premisser som bør ligge til grunn for en forsvarlig statlig idrettspolitikk. Jeg ber om forståelse for at jeg ikke ønsker å forskuttere innholdet i den forestående stortingsmeldingen om idrett.

Jeg viser for øvrig til at det pågår et arbeid i Europarådet om et mulig nytt juridisk instrument om kampfiksing og manipulering av idrettsresultater. Norge deltar i dette arbeidet.