Skriftleg spørsmål fra Tord Lien (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1357 (2011-2012)
Innlevert: 09.05.2012
Sendt: 10.05.2012
Svart på: 23.05.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Vil statsråden legge til rette for en større sammenheng mellom hvor studentene søker om å få studere, og Stortingets vedtak om økning i antallet studieplasser?

Grunngiving

Tall fra Samordnet opptak viser at søkermassen til høyere utdanning øker klart mest i de største byene. Samtidig viser tallene fra Samordnet opptak at mange studier, sogar noen studiesteder har så lav søknad at kritisk masse ikke kan sies å kunne nås. I en kommentar til dette forholdet uttalte statsråden 25. april 2012 til Universitas sin nettutgave at:

"At flere ønsker å studere i de store byene er et faktum som vi må forholde oss til. ... Det er viktig at ungdom har mulighet til å søke seg til de stedene som de mener er mest attraktive. Og det er bra at ungdommer har lyst til å oppsøke studiemiljøer som kan by på faglige utfordringer."

Videre uttalte statsråden at:

"Det er viktig at vi klarer å samarbeide med studieinstitusjonene om å gi plass til flest mulig av de som har søkt."

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Innledningsvis vil jeg understreke at Regjeringen i stor grad allerede legger til rette for en sammenheng mellom søkningen til høyere utdanning og tildeling av studieplasser.

Ved tildeling av nye studieplasser er gode søkertall og hvordan institusjonene har oppfylt tidligere studieplasstildelinger viktige kriterier i regjeringens vurderinger. I tillegg vektlegges fremskrivinger av samfunnets kompetansebehov. Dette lå til grunn ved tildeling av nye studieplasser både i 2009 og 2011 da flest nye studieplasser over statsbudsjettet ble fordelt til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Tromsø. Dette er alle institusjoner med god søkning, og som ligger i de store byene.

Ved studieplasstildelingene i 2009 og 2011 ble deler av bevilgningen knyttet til fagområdene helse- og sosialfag, lærerutdanning og realfag. Dette er nasjonalt svært viktige fagområder, og jeg ser det som svært gledelig at søkertallene for opptak høsten 2012 viser en ytterligere økning innenfor disse fagområdene. I tillegg ble deler av studieplassbevilgningen tildelt som strategiske plasser der institusjonene selv oppretter studieplasser i tråd med egne strategier, for å spisse fagprofilen i fag der det er god rekruttering og der det er et regionalt og/eller nasjonal behov. Studieplassene som er opprettet er fortsatt under opptrapping og møter således i stor grad søkernes ønsker til fag og lokalisering samtidig som det møter samfunnets behov.

Det totale antall søkere har økt fra 108 625 i 2011 til 115 764 ved søknadsfristens utløp i 2012. Det innebærer at det er om lag 7 100 flere søkere i år enn i fjor, noe som utgjør en økning på 6,65 %. Institusjonene har store faglige friheter til å omdisponere studieplasser mellom fagområder, i tråd med egne strategier og regionale og/eller nasjonale behov for kompetanse og arbeidskraft. Over tid har det vist seg at institusjonene har utnyttet dette handlingsrommet.

Dagen søkermønster til høyere utdanning og regjeringens fordeling av nye studieplasser gir et godt grunnlag for å møte fremtidens kompetansebehov.