Skriftleg spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1388 (2011-2012)
Innlevert: 14.05.2012
Sendt: 14.05.2012
Svart på: 24.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til dokument 15:1146 (2011-2012) om implementeringen av kvalitetskravene i fødselsomsorgen, og til Dagens medisin 10. mai hvor det kommer tydelig fram at RHF-ene ikke tar problemstillingene på alvor. Videre at kvalitetskravene ikke er i nærheten av bemanningskravene mange steder. Statsråden forutsetter i sitt svar i dokument 15:1146 at HF oppfyller kvalitetskravene. Det gjør de ikke, og det kan få alvorlige konsekvenser.
Vil statsråden nå instruere de RHF til å oppfylle kvalitetskravene?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg vil innledningsvis vise til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse 12. april 2012 fra representanten Sjøli. I spørsmålet vises det til brev fra Legeforeningen, hvor det ble uttrykt en særlig bekymring for situasjonen i Helse Nord. I svaret pekte jeg på en rekke tiltak for bedret utdanning, rekrutteringstiltak og økt bemanning i Helse Nord.

Tiltakene illustrerer at kvalitetskravene tas alvorlig, men jeg sa også i mitt svar at:

”slik det fremgår av Nasjonal helse- og omsorgsplan for årene 2011- 2015, vil oppfølging av kravene i veilederen måtte skje som utviklingspregede prosesser som går over tid”, og at ”videre vil ulike lokale forhold skape ulik tilpasning i den endelige utformingen av tilbudene. Kravene til kvalitet, herunder pasientsikkerhet, skal imidlertid være de samme over hele landet”.

Hovedsaken i oppslaget i Dagens medisin 10. mai er et forslag om etablering av et nasjonalt nettbasert opplærings- og sertifiseringsprogram for fødselsovervåking.

Jeg er kjent med at mange sykehus har gitt utdanning innen fødselsovervåking økt oppmerksomhet de siste årene, og det er innført nye kurs med teoretisk og praktisk opplæring. Undersøkelse av sakene som har fått medhold i Norsk pasientskadeerstatning frem til 2008 viser at slik opplæring er helt nødvendig. Jeg vil ta opp status for utdanning i fødselsovervåking med Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene. Spørsmålet om et nasjonalt opplæringsprogram for fødselsovervåking er et egnet virkemiddel, vil bli også tatt opp i denne sammenhengen.