Skriftleg spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1396 (2011-2012)
Innlevert: 14.05.2012
Sendt: 15.05.2012
Svart på: 06.05.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Tidsskriftet "Rett på sak" kan informere om at om lag en tredjedel av alle rettsmøter i tingrettene blir avlyst. Dette bidrar til en svekket effektivitet i domstolene, samt dårlig ressursutnyttelse.
Hvilke tiltak mener statsråden bør gjennomføres for å unngå omberamming av saker i dette omfanget?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er ikke nødvendigvis et mål i seg selv å unngå avlysning av rettsmøter. I sivile saker ser det ut til at den største gruppen avlyste saker skyldes at sakene blir forlikt. Et siktemål med tvisteloven er nettopp å legge til rette for effektiv ressursbruk gjennom å oppnå forlik. I straffesakene ser det ut til at en stor andel av de avlyste rettsmøtene skyldes at tiltalte vedtar forelegg kort tid før berammet hovedforhandling.

At et rettsmøte blir avlyst, innebærer ikke automatisk redusert ressursutnyttelse i form av tapt arbeidstid. Dommeren vil få frigjort tid til domskriving i saker der hovedforhandlingen er gjennomført og til å treffe ulike prosessuelle avgjørelser i pågående saker. Domstolene har også en rekke oppgaver knyttet til det man kan kalle forvaltningsoppgaver eller ikke-dømmende oppgaver. Ofte er det kalkulert med at noen saker faller bort. Et visst bortfall av rettsmøter er en forutsetning for at domstolens samlede og totale saksportefølje blir avgjort innen rimelig tid.

En mer informativ parameter for domstolenes ressursutnyttelse er saksbehandlingstiden. I all hovedsak behandles både straffesaker og sivile saker innenfor de målsettinger som er fastsatt av Stortinget på henholdsvis 6 måneder for sivile saker og 3 måneder for straffesaker (fra innkommet dato til avgjørelsesdato). Domstoladministrasjonen fører statistikk over den enkelte domstols saksbehandlingstid. Saksbehandlingstid er noe både den enkelte domstol og Domstoladministrasjonen er opptatte av.

Det kan på denne bakgrunn ikke slås fast at andelen avlyste rettsmøter i tingrettene uten videre er et problem. Jeg kan ikke se at det nå er behov for å vurdere iverksettelse av eventuelle tiltak for å redusere andelen avlyste eller omberammede rettsmøter.