Skriftleg spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1397 (2011-2012)
Innlevert: 15.05.2012
Sendt: 16.05.2012
Svart på: 05.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil justisministeren orientere om hva som er gjort fra myndighetenes side for å følge opp Stortingets vedtak for å stoppe omskjæring av uskyldige barn, og vil hun gå ut nå før ferien og si tydelig fra om at kjønnslemlestelse er fullstendig uakseptabelt og at politiet skal gi slike saker høyeste prioritet?

Grunngiving

Sommeren nærmer seg med raske skritt og mange frykter igjen at uskyldige barn skal bli tatt med til foreldrenes hjemland på ferie og samtidig bli utsatt for omskjæring.
Stortinget vedtok i 2010 å innskjerpe avvergingsplikten i lovverket, skjerpet straffen for kjønnslemlestelse og foretok samtidig en presisering av at de som medvirket til slike grufulle handlinger skal straffes på lik linje med de som utøver handlingen.
Det er imidlertid lite som tyder på noen nedgang i utøvelse av disse grufulle handlingene. Ugjerningene skjer ofte i lukkede miljøer og er derfor vanskelige å oppdage og av de få som blir oppdaget og etterforsket har enda færre medført domfellelse.
Et klart og tydelig signal fra norske myndigheter nå i forkant av ferien om at denne type bestialske handlinger ikke aksepteres og et signal til politiet om å prioritere slike saker kunne nå virket preventivt. Det er nå på høy tid at myndighetene bidrar aktivt til å få slutt på disse grufulle handlingene mot uskyldige barn.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Kjønnslemlestelse er et svært alvorlig overgrep med store helsemessige og sosiale konsekvenser for jentene som rammes. Kjønnslemlestelse er forbudt gjennom egen lov, og det er straffbart å utføre kjønnslemlestelse eller medvirke til at noen blir kjønnslemlestet. Straffeforbudet gjelder også når overgrepet utføres i utlandet.

Regjeringen prioriterer arbeidet mot kjønnslemlestelse høyt. I Politisk plattform for flertallsregjeringen 2009-2013 sier regjeringen at den vil videreføre og forsterke innsatsen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Handlingsplan mot kjønnslemlestelse (2008-2011) var et samarbeidsprosjekt mellom sju departementer. Planen inneholdt 41 tiltak på følgende temaer: Effektiv håndheving av lovverket, økt kompetanse og kunnskap, forebygging og holdningskapende arbeid, tilgjengelige helsetjenester, styrket internasjonal innsats og styrket innsats ved ferier. Justisdepartementet har blant annet innført retningslinjer for å inndra pass ved mistanke om utreise for å utføre kjønnslemlestelse, og styrket kompetansen og organiseringen i politidistriktene.

I løpet av handlingsplanperioden er en rekke viktige tiltak overført til ordinær drift. For å fremme styrket innsats ved ferier har det vært sendt ut årlige informasjonsbrev om avvergelsesplikten og opplysningsplikten.

I 2012 trådte Handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2012) i kraft. I løpet av året vil regjeringen vurdere hvordan arbeidet skal videreføres fra 2013. Planen inneholder ti fellestiltak mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og seks tiltak mot kjønnslemlestelse. Det forebyggende arbeidet mot kjønnslemlestelse er styrket blant annet ved at feltet er innlemmet i oppgavene til minoritetsrådgiverne på ungdoms- og videregående skoler og integreringsrådgiverne på utenriksstasjoner, i tillegg til at mandatet til Kompetanseteamet mot tvangsekteskap er utvidet til å omfatte kjønnslemlestelse. Selv om sommertiltakene ikke er videreført som tiltak i handlingsplanen, vil Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren sende ut et informasjonsbrev til alle landets kommuner, NAV- kontorer og fylkeskommunene om betydningen av å rette ekstra oppmerksomhet mot dem som er i faresonen for å bli utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i forbindelse med sommerferien og økt reiseaktivitet.

Politidirektoratet etablerte i 2011 en kompetansegruppe i politi og påtalemyndighet med formål å bidra til å forebygge og bekjempe æresrelatert kriminalitet, herunder kjønnslemlestelse. Arbeidsgruppen skal fremme politiet og påtalemyndighetens arbeid med denne problematikken og bidra til økt oppmerksomhet på denne type alvorlig kriminalitet. Kompetansegruppen har gjennom sitt arbeid så langt bidratt til økt bevisstgjøring og kunnskapsoverføring i etaten. Det ble i kompetansegruppens regi arrangert en stor nasjonal samling med tema æresrelatert vold i 2011, med deltagere fra politidistrikter og særorgan. Kompetansegruppen har videre jobbet med å bygge opp en informasjonsbase og et verktøy som viser hvordan man steg for steg jobber med denne type saker i politi og påtalemyndighet, hvilke rettslige bestemmelser som kan komme til anvendelse, og hvilke særskilte hensyn som må tas i forhold til æresrelatert vold, herunder kjønnslemlestelse.

Politiet er i stor grad avhengig av andre etater når det gjelder mulighet til å avdekke saker. Bred tverretatlig bevissthet og dialog er dermed en forutsetning i arbeidet med å avdekke saker. Det nasjonale kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, der politiet deltar, er et aktivt tverretatlig landsdekkende team som arbeider både med akutte og langsiktige problemstillinger knyttet til kjønnslemlestelse. Bedre kunnskap og samarbeid i alle offentlige og private tjenester og institusjoner som utsatte jenter og kvinner kommer i kontakt med, gir økte muligheter for avdekking.

På denne bakgrunn er jeg trygg på at alvoret i disse sakene er godt kjent i politiet, og at de prioriteres og får særlig oppmerksomhet i forbindelse med sommerferien og økt reiseaktivitet, i den grad det er grunnlag for mistanke om at en slik straffbar handling vil finne sted.