Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1400 (2011-2012)
Innlevert: 15.05.2012
Sendt: 16.05.2012
Svart på: 24.05.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Staten pålegger bompengeselskaper lån med dyr fastrente, og BT.no hadde en artikkel 15. desember 2011 der det kom frem at det er et stort spenn når det gjelder hva slags rente de ulike bompengeselskapene har på lånene sine. Blant annet kom det frem at Jonsdalstunnelen AS hadde 2,6 % rente, mens Osterøy Bruselskap hadde 5,08 %. Da Stortinget i sin tid behandlet E6 Dal-Minnesund forutsatte man hele 6,5 % rente.
Kan statsråden bes fremlegge en komplett oversikt over rentebetingelsene for lånene til samtlige bompengeselskaper?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I tabellen nedenfor er det gitt en oversikt over rentebetingelsene pr. 31.12.2010 for bompengeselskaper med lån. Noen av bompengeselskapene har flere lån. For disse er det vektet lånerente som er oppgitt. En del selskaper har rentebetingelser som er dårligere enn markedsrenten. Dette skyldes inngåtte avtaler om fastrenter for å ta høyde for risikoen i rentemarkedet. For en rekke prosjekter er det stilt krav om fastrenteavtale i bompengeproposisjonen. I mange bompengeproposisjoner de siste årene er det lagt til grunn 6,5 pst. lånerente. Dette er en beregningsmessig rente for å ta høyde for usikkerhet gjennom bompengeperioden. Hovedregelen er at lavere faktiske lånerenter i det enkelte bompengeprosjekt kommer trafikantene til gode gjennom kortere bompengeperiode, forutsatt at de andre finansieringsforutsetningene er uendret.

Bompengeselskap Lånerente

pr. 31.12.2010

Østfold bompengeselskap AS 3,24 pst.

Svinesundforbindelsen AS 5,06 pst.

E6 Gardermoen – Moelv AS 2,78 pst.

Rv 2 Kongsvingervegen AS 2,74 pst.

Fjellinjen AS 3,46 pst.

Gausdalsvegen AS 2,54 pst.

Hadelandsvegen AS 2,81 pst.

Fredrikstad-distriktets vegfinansiering AS 4,68 pst.

Oppland bompengeselskap AS 2,40 pst.

E6 Oppland AS 2,63 pst.

E18 Vestfold AS 2,68 pst.

Horten Bompengeselskap AS 5,54 pst.

Oslofjordtunnelen AS 2,87 pst.

Hallingporten Vegfinans AS 2,63 pst.

Tønsberg hovedvegfinans AS 2,86 pst.

Aust-Agder vegfinans AS 2,85 pst.

Setesdal vegfinans AS 2,70 pst.

Lister bompengeselskap AS 2,40 pst.

Finnfast AS 2,48 pst.

Gjesdal bompengeselskap AS 2,65 pst.

Bergen bompengeselskap AS 2,25 pst.

Sunnhordland bru- og tunnelselskap AS 2,61 pst.

Folgefonntunnelen AS 4,85 pst.

Osterøy bruselskap AS 3,81 pst.

Hordaland fylkeskommune (E134 Rullestadjuvet) 2,62 pst.

Fastlandssamband Halsnøy AS 2,93 pst.

AS Austevoll bruselskap 4,48 pst.

Hardangerbrua AS 2,87 pst.

Jondalstunnelen AS 2,62 pst.

Voss og omland bompengeselskap AS 2,60 pst.

Kvam bompengeselskap AS 2,50 pst.

Hordaland fylkeskommune (fv 551 Løfallstand – Årsnes) 2,62 pst.

Fatlatunnelen AS 4,74 pst.

Atlanterhavstunnelen AS 4,04 pst.

Eiksundsambandet AS 3,23 pst.

Sykkylvsbrua AS 3,29 pst.

Skodjebrua AS 2,50 pst.

Imarfinans AS 2,62 pst.

Trøndelag bomveiselskap AS 4,96 pst.

Namdal bomveiselskap AS 2,63 pst.

Vegpakke Salten AS

- fv 17

- rv 80

5,58 pst.

4,52 pst.

Tromsø Veg AS 2,53 pst.

AS Ryaforbindelsen *

Nordkapp bompengeselskap AS 2,50 pst.

* Ikke opplyst.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format