Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1422 (2011-2012)
Innlevert: 21.05.2012
Sendt: 21.05.2012
Svart på: 24.05.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Kan statsråden bekrefte, eventuelt avkrefte, at det i følge helsedirektoratets veileder stilles et absolutt krav til at det må være minst én fast ansatt gynekolog tilgjengelig ved en fødeavdeling for at avdelingen skal kunne holdes åpen, slik at det ikke er tilstrekkelig med en vikar som fyller samme funksjon, selv om sistnevnte har vært i vikariat ved avdelingen gjennom en lengre periode frem til det tidspunkt spesialisten er alene ved avdelingen?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Helsedirektoratets veileder ”Et trygt fødetilbud - kvalitetskrav til fødselsomsorgen” omfatter krav til organisering av tjenestene, oppgave- og funksjonsfordeling mellom de ulike delene av fødetilbudet, samt krav til kompetanse og oppfølging av kravene, informasjon og kommunikasjon.

Legebemanning omtales i veilederens kapittel 8.3 Krav til bemanning og kompetanse:

- Fast ansatte spesialister må utgjøre hoveddelen av bemanningen ved fødeavdelinger

- Vikarstafetter bør unngås

- Ved vikarbruk bør det benyttes faste vikarer

- Faste vikarer må forpliktes til å delta i regionale og nasjonale fagfora

- Korttidsvikarer benyttes kun unntaksvis i kortere perioderKravene er begrunnet i behovet for kompetanse, kontinuitet og kjennskap til forholdene ved fødeavdelingen og hos samarbeidspartnere. Det er opp til helseforetakene å vurdere hvilke bemanningsordninger som er nødvendige for å oppfylle disse kravene.