Skriftleg spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:1429 (2011-2012)
Innlevert: 22.05.2012
Sendt: 23.05.2012
Svart på: 31.05.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Fra norske rederier har det i lang tid vært anført at NOx-avgiften er svært konkurransevridende mellom norske og utenlandske rederier som seiler mellom norske havner. I svar på mitt spørsmål av 9. april 2010 redegjøres det for tiltak som skal medføre at utenlandske rederier betaler avgiften.
Hvor mye er innkrevd fra utenlandske aktører som seiler mellom to norske havner fra og med 2010 til i dag og hvilke tiltak vil regjeringen gjennomføre for å sikre større grad av avgiftsbetaling fra avgiftspliktige utenlandske rederier?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Avgiftsmyndighetene har iverksatt både informasjons-, prosedyre- og kontrolltiltak rettet mot utenlandske rederier/fartøy vedrørende avgift på utslipp av NOx. januar 2010 ble det i samarbeid med NOx-fondet gjennomført flere informasjonsmøter for næringslivet (spesielt skipsmeglerbransjen), der tema var informasjon om fondet og oppnådd resultat så langt, samt regelverket for NOx-avgift. Informasjonen om regelverket var spesielt rettet mot hva det innebærer å være representant for betaling av NOx-avgift for utenlandsk reder, med det solidaransvar som gjelder for disse. Utenlandsk eier som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge, skal betale avgift ved representant registrert hos avgiftsmyndigheten. Denne representanten kan være representant også for norske skip, slik at avgiften som representanten innrapporterer, kan innbefatte både utenlandske og norske skip. Det innrapporteres ikke særskilt for avgiftspliktig utslipp for utenlandske skip, og departementet har derfor ikke tall for dette. Videre kan utenlandske skip, på lik linje med norske, være tilsluttet Næringslivets NOx-fond, og således komme inn under miljøavtalen om reduksjon av NOx-utslipp. Det innebærer at de ikke betaler avgift til avgiftsmyndighetene, men kun gjeldende innbetalingssats til fondet.

Toll- og avgiftsdirektoratet har også forbedret prosedyrene, slik at det er blitt enklere å følge opp utenlandske eieres betaling av NOx-avgift. I forbindelse med skipsanløp ble blanketten "Forhåndsmelding (RD-0040)" endret medio 2011, og blanketten har nå fått egne rubrikker for registrering av opplysninger for NOx-avgiftspliktige skip. Ansvarlig representant for betaling av NOx-avgift eller rederiets tilslutningsnummer skal anføres dersom skipet omfattes av avgiftsplikten. Denne muligheten for deklarering vil også bli implementert i den elektroniske løsningen til Kystverket gjennom Safe Sea Net.

Det har siden 2010 vært gjennomført målrettede kontroller rettet mot utenlandske selskaper/rederier. Dette har så langt resultert i etterberegninger på om lag 34 mill kroner. Utover dette pågår kontroller rettet mot utenlandsk eier/fartøy, som ikke er avsluttet, slik at resultatet vil bli høyere. Det kan også nevnes at avgiftsmyndighetene gjennomfører særavgiftsoppgavekontroller rettet mot utenlandsk eier/fartøy. I sum antas dette å ha en viss preventiv effekt.

Ifølge NOx-fondet har det etter at avgiftsmyndighetene iverksatte nevnte tiltak, blitt registrert en økning i antall utenlandske skip som ønsker å melde seg inn i fondet.