Skriftleg spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1444 (2011-2012)
Innlevert: 23.05.2012
Sendt: 24.05.2012
Svart på: 08.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil justis- og beredskapsministeren ta nødvendige grep for å bringe bemanningssituasjonen ved fengslene i Rogaland opp til et akseptabelt nivå og sørge for budsjetter som gjør at fengslene kan drives på en fullt ut forsvarlig måte?

Grunngiving

Ifølge oppslag i Stavanger Aftenblad 21. mai sliter fengslene i Rogaland med rekrutteringen. Avisen hevder at det er en bemanningskrise i Rogalands-fengslene, noe som både skyldes at mange fengselsbetjenter søker seg til bedre betalte jobber og at svært få fra fylket søker seg til Fengselsskolen.
Et resultat av denne bemanningskrisen er at et høyt antall ufaglærte besetter stillingene. Disse står på så godt de kan, men tillitsvalgte utrykker nå bekymring og hevder at alle betjentstillinger bør besettes av faglært personell av hensyn til sikkerhet og faglig kompetanse.
Ifølge oppslaget i avisen kan bemanningskrisen samt trange budsjetter nå føre til at avdelinger og verksteder holdes lukket fordi sykdomsforfall ikke blir erstattet. Dette fører igjen til at innsatte blir låst inn på cellene fremfor å være i aktivitet.
Budsjettsituasjonen medfører også at kurs blir satt på vent, og det hevdes videre at dersom alarmsystemer ryker så finnes det ikke midler til å kjøpe nytt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg vil innledningsvis bemerke at jeg mener at bemanningssituasjonen ved fengslene i Rogaland er på et akseptabelt nivå. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har opplyst meg om at fengslene i Rogaland drives forsvarlig innenfor de tildelte rammer, og at alarmsystemene fungerer.

Jeg har selv nettopp besøkt Sandeid fengsel, og mitt inntrykk er at både Sandeid og Haugesund fengsel driver straffegjennomføring med høy kvalitet.

Om lag 14,5 % av avdelingstjenesten i fengslene utføres av vikarer uten fengselsbetjentutdanning, en andel som er noe høyere enn ønskelig. Dette skyldes den hurtige økningen i fengselskapasiteten for å bygge ned soningskøen.

Jeg ønsker på sikt at andelen tilsatte med fengselsbetjentutdanning skal økes.