Skriftleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1456 (2011-2012)
Innlevert: 25.05.2012
Sendt: 25.05.2012
Svart på: 04.06.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): En bergingsbil fikk under en utekontroll 17. januar i år krav om å redusere antallet pigger i dekkene ned til det lovlige antallet, 130 pigger i hvert dekk. Dersom bergingsbilene ikke får lov til å ha flere pigger i dekkene betyr det at det vil ta lengre tid før de kan rykke ut når det er dårlige føreforhold.
Vil statsråden endre lovverket slik at bergingsbilene får dispensasjon til å ha flere pigger i dekkene, og da raskt kan rykke ut for å bistå ved ulykker, motorhavarier, utforkjøringer osv.?

Grunngiving

Bergingsbilene tilkalles for å bistå med opprydning ved ulykker, motorhavari, utforkjøring eller ved andre hendelser på eller langs veien. På vinterstid er det ofte slik at det er når det er dårlige føreforhold og kaos på veiene at bergingsbilene tilkalles og det forventes at man stiller opp uavhengig av vær og føreforhold. For å kunne gjøre dette på en trygg og god måte ville det vært en stor fordel om bergingsbilene får mulighet til å få dispensasjon til å ha flere pigger i dekkene enn det vanlige biler har. Dette er viktig både i forhold til trafikksikkerheten, samtidig som det også gjør at man raskere kan rykke ut ved blant annet ulykker hvor det er viktig at bergingsbilen kommer raskt frem for å kunne bistå nødetatene med frigjøring og eller til å rydde opp og få åpnet veien for trafikk igjen. Noe eieren av bergingsbilen har opplevd mange ganger i de årene han har holdt på. Han har også i de siste 10 årene hatt denne bilen og brukt de samme piggene uten at han har fått noen krav om å fjerne de tidligere til tross for at bilen er kontrollert hvert eneste år.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Reglene om piggdekk fremkommer av kjøretøyforskriften § 13-3, hvor det er satt maksimalgrenser både for antall pigger og for piggenes størrelse (vekt). For kjøretøy med totalvekt under 3500 kg er det tillatte antallet pigger avhengig av hjuldimensjonen, likevel maksimalt 130 pigger per dekk. Piggvekten er maksimalt 1,1 gram. For kjøretøy med totalvekt over 3500 kg er det maksimale antallet 130 pigger per dekk, uavhengig av hjuldimensjon. Piggvekten kan maksimalt være 3 gram. Det er spesielle bestemmelser for kjøretøy som godkjennes som utrykningskjøretøy og for busser, hvor det tillates henholdsvis ytterligere 100 og 70 ekstra pigger per dekk.

Det pågår for tiden et utredningsarbeid i Vegdirektoratet knyttet til endringer i piggdekkregelverket. Et forslag om å endre antall lovlige pigger til 50 stk. per meter rulleomkrets, uavhengig av kjøretøyets vekt, har vært på høring. Forslaget medfører at noen kjøretøy kan bruke flere pigger, og andre færre, og innebærer at piggdekkbestemmelsene blir harmonisert med Sverige og Finland. Videre er det foreslått å tillate en økning av piggenes størrelse for kjøretøy over 12 tonn, til maksimalt 6 gram. Det foreslås at utrykningskjøretøy og busser fortsatt skal kunne ha ekstra antall pigger.

Jeg finner det naturlig å avvente Vegdirektoratets nærmere vurdering og oppfølging av forslagene.