Skriftleg spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1575 (2011-2012)
Innlevert: 12.06.2012
Sendt: 12.06.2012
Svart på: 20.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Vil statsråden følge opp det enstemmige vedtaket gjort av EUs innenriksministere om å ta tilbake retten til å kontrollere egne grenser?

Grunngiving

De registrerte ulovlige grensepasseringene til Schengenområdet økte med 35 % i 2011. I antall utgjorde dette 191.000 mennesker som enten ved å krysse Middelhavet fra Nord-Afrika eller over den usikrede grensen mellom Tyrkia og Hellas, kom seg inn ukontrollert i Schengenområdet.
EUs innenriksministere har nå enstemmig vedtatt endringer. De nye reglene tillater at de enkelte Schengen-stater kan innføre grensekontroll i seks måneder, med mulighet for ytterligere seks måneders forlengelse, når "kontroll med Schengen-områdets yttergrense ikke lenger er sikker grunnet ekstraordinære situasjoner".

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: EU-kommisjonen framsatte 16.9.2010 et forslag om å endre reglene for midlertidig gjeninnføring av grensekontroll på indre grense mellom landene som deltar i Schengen-samarbeidet. Den største endringen fra de regler som gjelder i dag, var at Kommisjonen foreslo at det var Kommisjonen som med unntak for hastetilfellene, skulle ha kompetansen til å beslutte at et land midlertidig skulle kunne gjeninnføre grensekontroll. Etter dagens regler er det hvert enkelt land som har kompetanse til å gjeninnføre midlertidig grensekontroll når vilkårene i Schengens grenseforordning er oppfylte.

Norge er ikke enig i Kommisjonens forslag om å overføre denne kompetansen fra medlemslandene til Kommisjonen. Allerede på justis- og innenriksministerrådsmøtet 22. september 2011, da Kommisjonen presenterte sitt forslag, holdt daværende statsråd Knut Storberget et innlegg der han gjorde det klart at Kommisjonens forslag ikke var akseptabelt for Norge. De andre medlemslandene i Schengen-samarbeidet var av samme oppfatning.

De materielle vilkårene som må være oppfylte for å kunne gjeninnføre midlertidig grensekontroll, er i hovedsak de samme i Kommisjonens forslag som i dagens gjeldende regler. Hovedvilkåret er at det må foreligge en alvorlig trussel mot offentlig orden eller indre sikkerhet. I løpet av behandlingen i rådsstrukturen har medlemslandene blitt enige om at de grunnleggende materielle reglene ikke skal endres. Man har imidlertid blitt enige om et nytt element i forhold til dagens regler, for det tilfelle området uten indre grensekontroll utsettes for en alvorlig risiko. Dersom en vedvarende alvorlig mangel i relasjon til yttergrensekontrollen, samtidig utgjør en alvorlig trussel mot offentlig orden eller indre sikkerhet i hele eller deler av området uten indre grensekontroll, så kan Kommisjonen foreslå at Rådet vedtar en anbefaling om midlertidig gjeninnføring av grensekontroll i ett eller flere land. Kompetansen til å beslutte gjeninnføring av indre grensekontroll forblir imidlertid hos medlemslandene og det er opp til medlemslandet å avgjøre om det skal gjeninnføres midlertidig grensekontroll på hele eller deler av grensen.

Når det er sagt, vil jeg legge til at også under dagens regler kan det besluttes gjeninnføring av midlertidig indre grensekontroll dersom vilkåret om at det foreligger en alvorlig trussel mot offentlig orden eller indre sikkerhet er oppfylt, også når årsaken er en konsekvens av at et annet Schengen- land ikke oppfyller sine forpliktelser i forhold til yttergrensekontrollen.

Det er medlemslandene i rådet som har blitt enige om at dagens kompetanseregler ikke skal endres. Man må også få Europaparlamentet til å akseptere medlemslandenes syn. Det foreligger således ennå ikke noe vedtak som endrer grenseforordningen med hensyn til gjeninnføring av grensekontroll.

Jeg er godt fornøyd med de mulighetene vi har i dagens regelverk om gjeninnføring av midlertidig grensekontroll. Disse reglene fungerer godt og jeg ser ikke behov for noen store endringer i dagens regler. Fra norsk side vil man derfor fortsette å arbeide for at de nye reglene som skal vedtas, ikke endrer på dagens kompetansefordeling.