Skriftleg spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1637 (2011-2012)
Innlevert: 18.06.2012
Sendt: 18.06.2012
Svart på: 25.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mange steder, blant annet i Hedmark, er det svært mange veiskilt som enten er tilnærmet uleselige, skadet, feilplassert eller unødvendige.
Hvorfor prioriterer man ikke dette arbeidet mer, når dagens situasjon kan skape unødvendige og farlige situasjoner?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: En oversikt fra 2010 viser at Hedmark har 31170 trafikkskilt langs fylkesvegnettet og 8743 langs riksvegnettet. Driftsoppgavene knyttet til trafikkskiltene omfatter oppretting, rengjøring, vegetasjonsrydding og inspeksjon av skiltenes tilstand. Alle trafikkskilt eldes med tiden og må skiftes ut etter hvert som synligheten avtar. Utskifting av skilt er en oppgave som gjennomføres i forhold til disponible midler.

Jeg har av Vegdirektoratet fått opplyst at det de siste årene har vært gjennomført «skippertak» innen skiltfornying for å rette opp forfallet på skilt både langs riks- og fylkesvegnettet i alle fylkene. I årene 2005 til 2009 ble det skiftet ut skilt for om lag 13 millioner kroner langs riksvegnettet i Hedmark, slik at etterslepet nå er tilnærmet fjernet.

For fylkesvegene er antall slitte trafikkskilt betydelig større. Bare i 2010 ble det på dette vegnettet i Hedmark skiftet ut 2680 trafikkskilt i kategorien «uleselige» til en kostnad av 3 millioner kroner. Langs fylkesvegnettet er det fortsatt skilt som burde vært skiftet ut, enten på grunn av elde, skader eller hærverk. Skilt som er viktig for trafikksikkerheten blir imidlertid løpende skiftet ut.

Jeg er blitt gjort kjent med at vegvesenet arbeider nå med å etablere rutiner som bedre skal sikre en systematisk fornying av skiltparken på fylkesvegnettet. Målet er å utarbeide løpende planer for årlige behov for utskifting og tilhørende budsjetter. Bevilgningssituasjonen på fylkesveger vil her selvsagt være av betydning for hvor høyt dette kan prioriteres i forhold til andre viktige drifts- og vedlikeholdsoppgaver.