Skriftleg spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1657 (2011-2012)
Innlevert: 21.06.2012
Sendt: 21.06.2012
Svart på: 29.06.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): I 2009 overførte regjeringen ansvaret for ca. 17 000 km riksvei til fylkeskommunene. Hele vedlikeholdsetterslepet var estimert til 10 mrd. kroner, og mange mente dette var for lavt. Nå har etatene anslått at det vil koste mellom 15 mrd. og 25 mrd. bare å rydde opp i vedlikeholdsforfallet knyttet til broer, ferjekaier og tunneler.
I lys av disse nye opplysningene, synes statsråden at estimatet fra 2009 var presist, og vil statsråden eventuelt utarbeide et nytt estimat for totalt etterslep?

Grunngiving

Etatsfremlegget til ny Nasjonal transportplan som ble lagt frem 29. februar 2012, inkluderte også en rapport om broer, kaier og tunneler. For eksempel vil etterslepet på broer, kaier og tunneler i Finnmark kunne være opp til 500 mill. kroner. På veinettet vil etterslepet naturlig nok være betydelig større, men det finnes ikke en klar oversikt over dette.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Resultatene av kartleggingen av forfallet som grunnlag for transportetatenes forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023, er presentert i Statens vegvesens rapporter nr. 75 og 76. Disse resultatene er ikke uten videre sammenlignbare med tidligere overslag for størrelsen på vedlikeholdsetterslepet fordi metodikken som er benyttet er vesentlig endret. Når forfallet skal fjernes, kan det i enkelte tilfeller være nødvendig og fornuftig samtidig å foreta mer omfattende oppgraderinger. Dette kan dreie seg om tiltak for å oppfylle krav i forskrifter eller tiltak som det vil være rasjonelt og økonomisk fordelaktig å gjennomføre samtidig som man likevel skal fjerne forfall. Kostnadene til slike tiltak er, i den grad det har vært mulig å identifisere disse, inkludert i det samlede behovet som er lagt til grunn i Statens vegvesens rapporter nr. 75 og 76. Tidligere beregninger av vedlikeholdsetterslepet omfattet ikke kostnader til slike oppgraderinger.

Som ved tidligere analyser er det knyttet usikkerhet til kostnadsanslagene. Det er derfor angitt kostnadsspenn for fjerning av forfall på riksveger og knyttet til bruer, ferjekaier og tunneler på fylkesveger.

I en del fylkeskommuner er det allerede gjennomført en fullstendig kartlegging av forfallet på fylkesvegnettet etter bestilling fra vegeier, som er den enkelte fylkeskommune. Dette gjelder blant annet for fire fylker i Statens vegvesen Region øst; Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. Resultatene av disse analysene finnes i Statens vegvesens rapporter nr. 65 og 66. Fylkeskommunene i Buskerud, Rogaland, Hordaland og Sør-Trøndelag har gitt tilsvarende bestillinger til de respektive regionvegkontorene i Statens vegvesen. For å få en samlet oversikt over kostnadene for å fjerne forfallet på fylkesvegnettet har Vegdirektoratet i samråd med fylkeskommunene gitt regionvegkontorene i Statens vegvesen i oppdrag å gjennomføre en kartlegging av øvrige vegobjekter (vegoverbygning, drenering og vegutstyr) på hele fylkesvegnettet. Frist for dette arbeidet er satt til 1. november 2012. Retningslinjene som er gitt i oppdraget, er identiske med de som ble gitt for de samme vegobjektene på riksveger.