Skriftleg spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1687 (2011-2012)
Innlevert: 26.06.2012
Sendt: 26.06.2012
Svart på: 02.07.2012 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I mange deler av landet opplever man rekordhøye utleiepriser i boligmarkedet, deriblant Stavanger. I Stavanger har samtidig mange leiligheter blitt fjernet fra markedet pga. at strenge nasjonale regler praktiserer mer nøye. Det er trolig en sammenheng mellom strengt regelverk, nye lånerestriksjoner og høye priser.
Vil regjeringen ta en grundig gjennomgang av regelverket som berører utleieenheter, med hensikt å vurdere forenklinger slik at flere kan leie ut hybler og leiligheter uten å komme i konflikt med plan- og bygningsloven?

Grunngiving

For illustrasjon av problemstillingen vises det til sak fra Huseiernes Landsforbund: http://www.huseierne.no/hus-bolig/forsidebanner/nummer-2---2012/

Vedrørende leiepriser i Stavanger vises det til sak i Stavanger Aftenblad: http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Stavanger-er-Norges-dyreste-utleieby-2936938.html

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen er opptatt av å legge til rette for et velfungerende boligmarked og at prosessen mot bygningsmyndighetene skal være god og effektiv. Samtidig skal bygningslovgivningen ivareta hensynet til helse, miljø og bygnings- og brannsikkerhet. Det er viktig at det ikke tilbys uegnede boliger og at det spekuleres i utleie med for lav standart. De byggtekniske kravene bør derfor følges.

Min erfaring er at det sjelden oppstår konflikt med bygningsregelverket ved utleie i helt nye boliger. For eksempel i en nyoppført enebolig med sokkelleilighet. Her vil boligen oppfylle byggtekniske krav. Jeg går ut fra at spørsmålet om forenklinger i hovedsak gjelder regelverket for utleie i eksisterende boliger. Jeg nevner i denne sammenheng at en fritt kan leie ut del av eksisterende bolig, for eksempel ved bofellesskap eller ved at en del av boligarealet leies ut til en student. Utleie av areal i egen bolig utløser ikke alene særskilte bygningstekniske krav og er ikke gjenstand for saksbehandling i kommunen. Først når det etableres en ny selvstendig boenhet i plan- og bygningslovens forstand eller når areal som ikke opprinnelig er godkjent for varig opphold endres til boligareal, må byggtekniske krav følges.

Selv om kommunen har mulighet til å gi unntak og dispensasjon har det med helt ny byggteknisk forskrift vist seg at det er behov for å avklare hvilke krav som skal stilles ved arbeider på eksisterende bygg. Problemstillingen har blitt aktualisert når kravene i byggteknisk forskrift har blitt mer ambisiøse på en rekke områder. Kravene i teknisk forskrift var tidligere ikke så markert forskjellig fra kravene som gjaldt da byggverket ble oppført som de er i dag.

Når det gjelder spørsmålet om en gjennomgang av regelverket med sikte på å gjøre det enklere å leie ut del av egen bolig, viser jeg til at Stortinget nylig har vedtatt endringer i plan- og bygningsloven § 31-2, jf. Prop. 91 L (2011-2012), Innst. 357 L (2011-2012) og Lovvedtak 70 (2011-2012). Bakgrunnen for lovendringen er at det kan være vanskelig å tilpasse nye tekniske krav ved arbeider på eksisterende bebyggelse. Lovendringen åpner for egne forskrifter om hvilke krav som skal gjelde. Med sikte på en god og effektiv regulering vil departementet utarbeide nye forskrifter som skal avklare hvilke krav som er hensiktsmessige ved tiltak på eksisterende bebyggelse. I arbeidet med nye forskrifter har vi til hensikt å vurdere forenklinger i krav som stilles ved ombygging og bruksendring med sikte på utleie. Tekniske krav skal bare slå inn der de har en påviselig effekt, og ikke er urimelige. Departementet har satt i gang arbeidet med å utrede hvilke krav som er relevante.