Skriftleg spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1711 (2011-2012)
Innlevert: 01.08.2012
Sendt: 01.08.2012
Svart på: 07.08.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ulf Leirstein (Uav)

Spørsmål

Ulf Leirstein (FrP): I 2012 ble det igangsatt et pilotprosjekt hvor man overvåket ubemannede grenseoverganger på Østlandet med kameraer. Man har økt smuglerbeslagene med 35 % siden dette ble innført. Nå ønsker Tollvesenet å begrense smuglingen til Norge ved å sette opp flere kameraer på de rundt 100 grenseovergangene.
Hvordan stiller statsråden seg til dette?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Toll- og avgiftsetaten gjennomførte i perioden 6. april til 20. oktober 2011 et pilotprosjekt for elektronisk tilstedeværelse i Tollregion øst Norge. Finansdepartementet mottok 6. januar 2012 Toll- og avgiftsdirektoratets evalueringsrapport fra pilotprosjektet.

Det ble i pilotprosjektet installert kameraer på de bemannede grenseovergangene Svinesund og Ørje samt ved fire ubemannede grenseoverganger i Østfold. Kameraene fotograferer og leser kjennemerkene (skiltene) på kjøretøy som passerer grensen. Disse kjennemerkene kontrolleres deretter mot etatens egne databaser og Statens vegvesens database Autosys. Ved observasjon av kjennemerker som er av interesse, kan tollpatruljer sendes ut for å gjennomføre kontroll. Bildene fra systemet kan per i dag lagres i inntil en time, og kan derfor ikke brukes i langsiktig analysearbeid. Som det er vist til i spørsmålet, hadde Toll- og avgiftsetaten svært gode resultater med bruken av elektronisk tilstedeværelse i pilotprosjektet. Dette gjaldt spesielt for beslag på de ubemannede grenseovergangene. Den elektroniske tilstedeværelsen bidro blant annet til flere store narkotikabeslag. Det var også en økning i antallet kontroller som ble gjennomført. Dette forklares med at elektronisk tilstedeværelse åpner for en mer effektiv kontroll, da tollpatruljer kjører for å møte kontrollobjekter som allerede er identifisert, istedenfor at patruljen selv bruker tid på å identifisere kontrollobjekter. Jeg vil imidlertid understreke at det også er andre årsaker enn elektronisk tilstedeværelse til at beslagene økte med 35 pst. i pilotperioden.

På bakgrunn av resultatene i pilotprosjektet besluttet jeg i april 2012 at den elektroniske tilstedeværelsen som var innført i forbindelse med pilotprosjektet skulle gjøres permanent.

Toll- og avgiftsetaten står overfor stadig nye utfordringer i grensekontrollen. Bl.a. skjer en økende del av den illegale vareførselen i regi av personer som viser stor profesjonalitet. Det er derfor viktig at etaten kontinuerlig vurderer mulighetene for å videreutvikle sine kontrollmetoder. Dagens elektronisk tilstedeværelse dekker de mest trafikkerte grenseovergangene mot Sverige, samt ubemannede grenseoverganger i Østfold. Disse grenseovergangene er godt tilpasset bruken av elektronisk tilstedeværelse, siden avstanden mellom bemannede og ubemannede grenseoverganger muliggjør kontroll på et sted som er nærmere den bemannede grenseovergangen. Av de rundt 100 grenseovergangene, er det flere steder hvor det er store avstander mellom bemannede og ubemannede grenseoverganger, hvor bruken av elektronisk tilstedeværelse ikke vil være hensiktsmessig.

Den elektroniske tilstedeværelsen ved grenseovergangene bidrar til gode resultater i grensekontrollen. Jeg er positiv til en gradvis utvidelse i bruken av elektronisk tilstedeværelse. En slik utvidelse avhenger imidlertid av etatens egne vurderinger av egnethet for elektronisk tilstedeværelse ved aktuelle grenseoverganger og budsjettmessige prioriteringer.