Skriftleg spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1741 (2011-2012)
Innlevert: 10.08.2012
Sendt: 10.08.2012
Svart på: 22.08.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg har tidligere stilt flere spørsmål til tidligere samferdselsminister om behovet for tiltak på kort sikt for å bedre trafikksikkerheten på E-16 mellom Bergen og Voss. E-veistrekningen fremstår som en av landets farligste veistrekninger. Den er samtidig en viktig nasjonal vei for veibasert transport mellom Vestlandet/Hordaland og Østlandet/Oslo. Stor og økende trafikk på dårlig vei gir fortsatt stor utrygghet for brukerne og mange alvorlige ulykker.
Hva vil den nye samferdselsministeren gjøre på kort sikt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Som opplyst i svar fra tidligere samferdselsminister Kleppa, både i spørretimen og på spørsmål til skriftlig besvarelse, satte Statens vegvesen i mars 2011 ned en arbeidsgruppe for å vurdere aktuelle strakstiltak på E16 mellom Voss og Bergen, særlig rettet mot møteulykker. Rapporten ble lagt fram i november 2011, og følgende tiltak ble besluttet gjennomført (status for gjennomføringen i parentes):

- Nedsatt fartsgrense til 70 km/t på deler av strekningen (en samlet vurdering av fartsgrensene på strekningen er gjennomført – nye skilt er bestilt og blir satt opp i løpet av høsten 2012)

- Hvitkalking av tunnelvegger (gjennomført)

- Sinusoppmerking mellom kjøreretningene på deler av strekningen (gjennomført)

- Utbedring av enkelte kurver (gjennomføres i august/september 2012))

- Belysning av delstrekninger mellom tunnelene (tiltakene er ferdig prosjektert – blir konkurranseutlyst i løpet av august/september 2012)

- Diverse skilting (en friteksttavle er bestilt - ennå ikke levert/satt opp)

- Utbedring av sideterreng og rekkverk (gjennomført).

Statens vegvesen opplyser at det i tillegg er gjennomført forsterket vinterdrift på strekningen, og det er gjennomført flere bilbelte- og politikontroller. Det er videre prosjektert nye stopp-/forbikjøringslommer for tunge kjøretøy (utlyst, men ikke bygd). Det er også bevilget midler til å starte byggingen av midtrekkverk på strekningen Gaupås – Arna, men prosjektet er noe forsinket på grunn av manglende planavklaring.

Eventuelle tiltak ut over dette må vurderes i forbindelse med Nasjonal transportplan 2014-2023 og påfølgende handlingsprogram. Mer langsiktige løsninger på strekningen er utfordrende, blant annet på grunn av mange tunneler og rasproblematikk. På grunn av store felles utfordringer knyttet til E16 og jernbanen på strekningen mellom Voss og Arna, har Statens vegvesen og Jernbaneverket fått i oppdrag å utarbeide en felles konseptvalgutredning (KVU) for strekningen.