Skriftleg spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1750 (2011-2012)
Innlevert: 15.08.2012
Sendt: 16.08.2012
Svart på: 23.08.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I rusmeldingen som kom før sommeren kunne man lese at regjeringen vil mobilisere mot doping som samfunnsproblem ved å integrere doping i rusmiddelpolitikken, kriminalisere erverv, besittelse og bruk av doping og prioritere forskning og kompetanse om doping.
Hvilke konkrete tiltak og midler er det man har planlagt som tiltak mot doping?

Grunngiving

Antidoping Norge, Hormonlaboratoriet og Dopingtelefonen arbeider med informasjon og forebyggende arbeid. Kulturdepartementet har ansvar for doping innen idretten, mens Helse- og Omsorgsdepartementer har ansvar for doping som generelt samfunnsproblem. I en undersøkelse om bruk av doping, som ble gjort blant ungdom på sesjon, svarte 2,6 prosent av de spurte at de enten bruker eller har brukt dopingmidler. Per i dag er ikke bruk og besittelse av dopingmidler rammet av lovgivningen. Det er bare den organiserte idretten som forbyr bruk. Ved revidering av straffeloven i 2008 ble det vurdert å innlemme forbud mot bruk, erverv og besittelse av dopingmidler. I Ot. Prp. 22 (2008- 2009) om endringer i straffeloven, ble det foreslått at dette ikke skulle tas inn i loven.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forslag om forbud mot erverv, besittelse og bruk av visse dopingmidler ved å gjøre endringer i legemiddelloven er nå på høring. Høringsfristen er 22. oktober 2012. Hovedformålet med et forbud mot bruk av dopingmidler vil være å unngå skadefølger på samfunnet og tredjepersoner, dernest å unngå skade på brukeren selv. Et forbud vil ha forsterkende effekt på øvrige virkemidler i en mobilisering mot doping, både når det gjelder forebygging, behandling og kriminalitetsbekjempelse.

Uavhengig av spørsmålet om forbud mot bruk av visse dopingmidler, er det nødvendig med en mobilisering mot doping på tvers av samfunnssektorene. Innsatsen mot doping som samfunnsproblem skal tydeligere integreres i rusmiddelarbeidet.

Helsedirektoratet skal ha en koordinerende rolle i arbeidet mot doping som samfunnsproblem. Helsedirektoratet skal i mobiliseringen mot doping ha et tydelig ansvar for at doping integreres i forebyggingsapparatet. Dette gjelder både tidlig intervensjon og generelt forebyggende arbeid. Helsedirektoratet skal også sørge for involvering av organisasjoner som representerer brukere og pårørende.

Helsedirektoratet gir tilskuddsmidler over statsbudsjettets kap. 718 Rusmiddelforebygging. Antidoping Norge har de seneste årene fått om lag 1,1 mill. kroner. Helsedirektoratet deltar i et nasjonalt nettverk for antidopingarbeid i regi av Antidoping Norge.

I antidopingarbeidet er Dopingtelefonen en viktig informasjonstjeneste som retter seg mot personer som bruker eller vurderer å bruke doping, pårørende og tjenesteapparatet, f.eks. helsepersonell, politi, lærere. Helsedirektoratet har evaluert Dopingtelefonen, og har forslag til forbedring og videreutvikling av tjenesten. Evalueringen skal følges opp. I år har Dopingtelefonen mottatt 1,4 mill. kroner.

I årets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene er det bedt om økt oppmerksomhet om og kompetanse i behandling av pasienter med skader og avhengighet av anabole androgene steroider.