Skriftleg spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til ministeren ved Statsministerens kontor

Dokument nr. 15:1753 (2011-2012)
Innlevert: 16.08.2012
Sendt: 16.08.2012
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Svart på: 24.08.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I Sverige har man i lang tid brukt en annen og mer miljøvennlig dieselkvalitet enn EN-590 som brukes i Norge. Svensk Mk-1 er en lettere kvalitet enn EN-590. Utslipp av artikler og NOx er betydelig lavere enn fra diesel som brukes i Norge. Forbedret luftkvalitet i de største byene krever mange og samordnende tiltak.
Vil ministeren ved Statsministerens kontor ta initiativ til at det legges til rette for salg av lettere diesel som MK-1 i Norge for å opp nå miljøeffekt på andre måter enn ved forbud mot dieselbiler?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det finnes forskjellige dieselkvaliteter på markedet som kan brukes i vanlige dieselbiler. Den vanligste i Europa er EN-590 som setter minstekrav til kvaliteten på diesel, deriblant maksimalt svovelinnhold. I Sverige finnes det, som representanten bemerker, en annen dieselkvalitet: MK-1. Denne kvaliteten har en redusert skattesats, noe som har ført til at 99,5 % av den solgte diesel i Sverige i 2011 var MK-1.

MK-1 diesel ble innført i Sverige 1991 for å redusere utslipp av regulerte og uregulerte stoffer. Ved innføringen hadde MK-1 diesel et betydelig lavere svovelinnhold enn EN- 590-diesel. Siden den gangen har den europeiske standarden blitt betydelig forbedret, slik at forskjellen mellom MK-1 og EN-590 har blitt mindre. Eksempelvis er maksimalt tillatte svovelinnholdet nå 10 ppm i begge drivstofftypene.

Det foreligger begrenset antall analyser på utslipp av de ulike komponentene ved bruk av MK-1 og EN590 diesel i reelle kjøresykluser for personbiler, og særlig for personbiler som oppfyller nyere Euro krav. Bruken av MK-1 ser ut til å ha noen fordeler med hensyn til lavere utslipp av partikler, PAHer og sannsynligvis noe lavere utslipp av NOx. Resultatene er usikre, særlig når det gjelder utslipp av CO2 og NOx. Bruk av drivstoffkvaliteten MK-1 har også noen ulemper. Blant annet har MK-1 et noe lavere energiinnhold enn EN-590, som fører til noe økt drivstofforbruk, og også høyere CO2 utslipp i produksjonen. Kostnaden for forbrukeren er også noe høyere. Regjeringen har på denne bakgrunn ingen umiddelbare planer om å tilrettelegge nærmere for økt bruk av MK-1 diesel.