Skriftleg spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1822 (2011-2012)
Innlevert: 28.08.2012
Sendt: 29.08.2012
Svart på: 10.09.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Arbeidskraftsundersøkelsen, 2.kvartal 2012 viser at antallet ansatte i offentlig administrasjon økte med 9000 fra 2.kvartal 2011 til tilsvarende kvartal 2012.
Kan statsråden gi en nøyaktig oversikt over disse nyansatte byråkratene, herunder hvilke departementer, direktorater, etater mv disse er blitt ansatt i?

Grunngiving

Spørreren viser til at Statistisk Sentralbyrå (SSB) 2.august fremla Arbeidskraftsundersøkelsen for 2.kvartal 2012. Denne undersøkelsen bringer klarhet i utviklingen i det norske arbeidsmarkedet, hvor mange nyansettelser som er blitt gjort under det foregående år, utviklingen i forhold til arbeidsløshet (korttidsledighet/langtidsledighet) og fordelingen mellom heltidsansettelser og deltidsansettelser.
I artikkelen til SSB fremkommer det at antallet sysselsatte i offentlig administrasjon økte med 9000 fra 2.kvartal 2011 til tilsvarende kvartal i år. Det fremkommer ikke av artikkelen til SSB hvor denne økningen har skjedd, og det er dette spørreren søker å bringe klarhet i. Det fremgår også av bakgrunnsinformasjonen i statistikkbanken at gruppen ansatte i offentlig administrasjon, ref Tabell 07202, er en av de gruppene som øker mest av samtlige kategorier.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Statistisk sentralbyrå (SSB) opplyser at Arbeidskraftundersøkelsen er en utvalgsundersøkelse som ikke lar seg bryte ned på en mer spesifikk næringsinndeling. Det er derfor ikke mulig å gi en slik oversikt som representanten spør om med utgangspunkt i denne undersøkelsen. Imidlertid kan SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk (SSB) vise spesifikke tall. Den registerbaserte sysselsettingsstatistikken for 2012 blir publisert i juni 2013 av SSB, og jeg kan derfor ikke nå gi utfyllende svar for den tidsperioden representanten etterspør.

Statens sentrale tjenestemannsregister gir tall for statlig tariffområde. I dette registeret er det registrert en økning på om lag 1 600 ansatte fra 1. mars 2011 til 1. mars 2012.

Tall for departementene viser minimale endringer fra året før. Den største økningen finner vi i Samferdselssektoren; Statens vegvesen har en økning på 548 ansatte i denne perioden, hvorav 61 er i Vegdirektoratet. I Jernbaneverket er økningen 238. I direktorater samlet og i Forsvaret er økningen på mellom 250 og 400 arbeidstakere. Ved statlige høgskoler er det til sammen en vekst på vel 300 ansatte.