Skriftleg spørsmål fra Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1834 (2011-2012)
Innlevert: 29.08.2012
Sendt: 29.08.2012
Svart på: 06.09.2012 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingebjørg Amanda Godskesen (Uav)

Spørsmål

Ingebjørg Amanda Godskesen (FrP): FrP kjempet i 13 år for at barn i skolebuss skal ha setebelte og sitteplass, og FrP har i løpet av de 13 årene hatt en rekke representantforslag og skriftlige spørsmål om saken. Til slutt ga regjeringen etter, og samferdselsminister Kleppa lovet rett til sitteplass og setebelte på skolebussen fra 1.1.2013.
Kan statsråden garantere at ingen skolebarn må transporteres i skolebusser uten setebelter eller tilstrekkelig antall sitteplasser etter 1. januar 2013, og hva er status for forskriften?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Jeg er opptatt av at alle skolebarn, uavhengig av hvilket fylke de bor i, skal være trygg i skolebussen. Derfor fremmet regjeringen i 2011 forslag om endring av vegtrafikkloven for å gi Samferdselsdepartementet hjemmel til å pålegge fylkeskommunene å innføre trafikksikringstiltak i skoleskyssen. Det var bred tverrpolitisk støtte til en slik lovendring i Stortinget, og loven ble endret 25. november 2011. Forslag til forskrift om krav til særlige sikringstiltak ved skoleskyss var på høring samtidig som loven, og er nå til behandling i departementet.

Videre framdrift må avklares i de kommende budsjett og er avhengig av at de enkelte fylker kompenseres for utgiftene som påløper som følge av forskriften.