Skriftleg spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1840 (2011-2012)
Innlevert: 29.08.2012
Sendt: 30.08.2012
Svart på: 07.09.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvordan vil statsråden fremover sikre at politiet får færre oppgaver, færre mål å forholde seg til, bedre avlønnings- og bonusordninger for politiledere og sikre at andre yrkesgrupper i enda større grad nyttes som del av politietatens fremtidige arbeid?

Grunngiving

Statsråden har i forbindelse med 22-julikommisjonens rapport flere ganger understreket behovet for et styrket fokus på ledelse i politiet. Det er Høyre enig i. Høyre har også forståelse for at man ønsker å se resultatreform i politiet i sammenheng med den varslede stortingsmeldingen om oppfølgingen av 22-julikommisjonen i en sammenheng. Det er viktig å sette politiets beredsskapsrolle i sammenheng med politiets andre oppgaver. Undertegnede har imidlertid noen spørsmål knyttet til arbeidet fremover knyttet til både politiets oppgaveportefølje og ønsket om styrket lederfokus. Politiet har i dag svært mange oppgaver sammenliknet med politiet i sammenliknbare land. Det reiser spørsmålet ved om det vil være formålstjenlig å legge flere oppgaver til andre instanser og etater, slik at politiet kan konsentrere seg mer om sine kjerneoppgaver. Gjørv-kommisjonen peker på at politiet styres etter for mange mål. Det bør derfor være et mål å både vurdere antallet oppgaver politiet gjør og hvilke mål de styres etter med sikte på å redusere dette, samt hvorvidt vi trenger et POD til dette. I tillegg bør det være et mål å involvere andre yrkesgrupper i langt større grad, for å sikre at man bruker politiutdannede best mulig. På ledelsessiden er det etter undertegnedes mening nødvendig å gjennomgå systemet for avlønning og bonus for politimestre, som i dag synes å være preget av vage kriterier og med automatikk hva angår bonustildeling. Det bidrar ikke til det nødvendige fokuset på lederskap, selv om bonusordninger selvfølgelig kun er en brikke i det hele.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Justis- og beredskapsdepartementet (JD) arbeider med å følge opp 22. juli-kommisjonens rapport. Rapporten har anbefalt 31 oppfølgingspunkter, mange av dem rettet mot en bedre politiberedskap. Rapporten er sendt på høring og mange berørte instanser vil der få mulighet til å kommentere og eventuelt komme med forslag til ytterligere tiltak.

Slik statsministeren har varslet vil oppfølgingen skje i form av en stortingsmelding. Der vil jeg vektlegge et tett samarbeid med Stortinget, og vi vil også trekke veksler på det gode arbeidet som allerede er gjort av Den særskilte komité.

I Stortinget den 28. august sa jeg blant annet at:

«Kommisjonens anbefaling tilsier at vi i første omgang trenger å vektlegge en resultatreform for å bedre beredskapen. Det haster. Vi må også sikre et framtidsrettet politi som bekjemper kriminalitet på en moderne og publikumsrettet måte. Da trenger vi en grundigere analyse og gjennomgang av situasjonen i politiet enn det vi har. Derfor har jeg kommet til at det ikke bør legges fram en egen, bred stortingsmelding om resultatreform i politiet allerede i høst som tidligere varslet. I stortingsmeldingen om 22. juli-kommisjonen vil jeg ta med det arbeidet fra resultatreformen som angår politiets beredskapsevne, samt redegjøre for hvordan den brede gjennomgangen av politiet skal utformes og gjennomføres.»

Jeg vil særlig vektlegge det kommisjonen anser som sin «viktigste anbefaling:

«At ledere på alle nivåer i forvaltningen systematisk arbeider med å styrke sine egne og organisasjonenes grunnleggende holdninger og kultur knyttet til risikoerkjennelse, gjennomføringsevne, samhandling, IKT-utnyttelse og resultatorientert lederskap».

I den forbindelse er det også viktig at politiet både får og selv utvikler tydeligere og færre mål og styringsparametere for virksomheten.

Jeg kan forsikre om at jeg i tiden framover, sammen med mine medarbeidere og politiets ledelse, målrettet og raskt vil jobbe med oppfølgingen av kommisjonens rapport og med videreutvikling av politiet.