Skriftleg spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1879 (2011-2012)
Innlevert: 05.09.2012
Sendt: 06.09.2012
Svart på: 14.09.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Aftenposten har den 31.8.12 en artikkel om HV i Oslo og de utfordringer de møter. Det fremkommer der at de ikke får øvet så mye som de bør. Dette står også i sterk kontrast til uttalelser fra statsminister og justis- og beredskapsminister.
Når kan det forventes at forsvarsministeren får ryddet opp i dette slik at HV kan trene i henhold til de krav som finnes, og derved oppnå det målet som er satt jf HVs kvaliteter, og hvordan disse skal kunne utnyttes i et gitt tilfelle?

Grunngiving

Saken i Aftenposten fremstår svært provoserende for alle som tror på det statsministeren og justis- og beredskapsministeren hevdet, ikke minst i Stortinget 28.8.12. Der påpekte begge at HVs kvaliteter var noe man skulle bygge videre på og at samhandlingen mellom politi og forsvar skulle bli bedre. Likeledes ble det hevdet at penger ikke var problemet; organisering var det som sviktet. Påstanden fra major Knut Skrede står således i skarp kontrast til politiske honnørord. Jeg ser derfor frem til å få Forsvarsministerens beskrivelse av virkeligheten.

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Heimevernet (HV) er en av hovedpilarene i Forsvaret, og en viktig ressurs for samfunnets evne til å møte mulige kriser. Kvalitetsreformen, som har funnet sted de siste årene i HV, har lagt rammene for et nytt og moderne heimevern. HV har blitt omorganisert i et mindre antall distrikter, samt i en todelt struktur med innsatsstyrker og områdestruktur med forskjellig grad av utstyr, trening og beredskapsgrad.

De siste årene har soldatene i HVs innsatsstyrker trent ca. 15 dager, og befalet ca. 20 dager. Dette har gitt Forsvaret meget gode innsatsstyrker. Enkelte år har Forsvaret prioritert at HV deltar på større øvelser i andre landsdeler, som f.eks. Cold Response i år. Antall treningsdager pr. innsatssoldat har således variert noe mellom avdelingene, basert på HVs egne prioriteringer.

Regjeringen har fulgt opp sin målrettede satsing på HV i planperioden 2009–2012. Bare fra 2011 til 2012 er HVs budsjett reelt økt med 44,6 mill. kroner. Satsingen har bidratt til å styrke HVs operative evne i siste del av perioden. I langtidsplanen for 2013–2016 er det lagt opp til å styrke HV ytterligere, jf. Prop. 73 S (2011–2012) Et Forsvar for vår tid.

I langtidsplanen har regjeringen lagt opp til at HV fortsatt skal bidra til nasjonal krise- håndtering, med vekt på vakthold og sikring. Evnen til sivilt-militært samarbeid vil også bli styrket. Det årlige treningsnivået for områdestyrkene vil fortsatt gradvis bli økt i perioden, i tillegg til at dagens høye treningsnivå for innsatsstyrkene vil bli videreført.

I langtidsperioden legges det til grunn at årlig trening av personellet i områdestrukturen økes trinnvis fra minimum 50 % i 2012 til minimum 62 % ved utgangen av 2016. Treningsnivået skal i 2016 tilsvare fem dager trening hvert annet år for mannskaper, og seks dager årlig trening for befal. Treningsnivået for innsatsstyrkene vil bli videreført på 2012-nivå, noe som tilsvarer en årlig trening av minimum 90 % av styrkene.

Det legges til rette for en gradvis styrking av HVs budsjett i forhold til 2012-budsjettet med 194 mill. 2012-kroner i 2016. Disse midlene vil tilføres HV ved å frigjøre midler fra operasjonen i Afghanistan. Hovedtyngden av disse økte midlene vil gå til kompetanse- bygging, trening og øving, mens noe vil dekke supplering av personlig utstyr til HV-soldaten.

Forsvaret opplyser at HV i Oslo blant annet vil prioritere deltakelse på øvelse TYR høsten 2012. Dette er en sivil-militær samarbeidsøvelse i anti- og kontraterror i Oslo-området. For områdestrukturen i Oslo er dette en spesielt viktig øvelse med hensyn til hovedoppdraget som er objektsikring, samtidig som øvelsen legger til rette for samvirketrening med politiet.

Med HVs deltakelse på øvelse TYR vil ca. 60 % av personellet i områdestrukturen i hovedstaden trene inneværende år. Dette innebærer en betydelig styrking av område-strukturen, som er selve grunnfjellet i HV.