Skriftleg spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1910 (2011-2012)
Innlevert: 10.09.2012
Sendt: 11.09.2012
Svart på: 17.09.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): La meg innledningsvis vise til spørsmål nr. 1824 og statsrådens svar der hvor det fremkommer at vi begge er svært fornøyde med den jobben KV utfører. Likevel er det slik at også KV har et forbedringspotensial.
Mitt spørsmål er derfor om statsråden vil ta initiativ til å utstyre samtlige av KVs fartøy med varmesøkende kameraer, all den tid dette verktøyet vil kunne være utslagsgivende i redningsaksjoner hvor det står om liv og død?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 11. september 2012 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen knyttet til varmesøkende kameraer i Kystvakten.

Jeg er enig med stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen i at Kystvakten hele tiden må søke å forbedre sin operative evne slik at den bidrar til nasjonens målsettinger om suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, og spesielt med hensyn til søk og redning (SAR) hvor det kan stå om liv og død.

Forsvarsdepartementet har derfor i februar i år gitt Sjøforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon i oppdrag å anskaffe infrarødt (IR) stabilisert observasjonsmateriell til samtlige av Kystvaktens fartøy med tilhørende opplæring, reservedeler og reservesystem. Materiellet består av flere sensorer, forskjellige typer kameraer og lyskastere, og skal integreres med eksisterende sensorer og systemer om bord i fartøyene.

Kystvakten har hatt varmesøkende kamera til utprøving en periode. Erfaringene med kameraene er svært gode, blant annet i forhold til søk etter personer og materiell, oppdagelse av olje på havet, navigasjonssikkerhet og billedoppbygging, samt oversikt over situasjoner i mørke og ved brannbekjempelse på annet fartøy. Kystvakten vil med denne anskaffelsen få en vesentlig forbedret kapasitet til spesielt å oppdage savnede personer som ligger i sjøen.

Jeg kan derfor forsikre representanten Ellingsen om at Kystvakten, som allerede gjør en imponerende jobb, prioriteres med forbedret utstyr og økt kapasitet med hensyn til søk og redningsaksjoner.