Skriftleg spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1925 (2011-2012)
Innlevert: 14.09.2012
Sendt: 14.09.2012
Svart på: 21.09.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Hva synes statsråden om at tiltakene hun skisserte ikke er gjennomført, og vil statsråden nå sørge for å få styrket det totale ambulansetilbudet i Akershus?

Grunngiving

I svar på mitt spørsmål til statsråden nr. 15:1208 (2010-2011) skisserer statsråden en rekke tiltak som angivelig skal forbedre ambulansetjenesten i Follo i 2012. Nå er vi kommet til september 2012, og jeg får stadig ny informasjon som indikerer at informasjonen som statsråden ga i sitt svar til meg ikke er iverksatt. Helsebussene som statsråden mente skulle avlaste ambulansetjenesten hevdes at knapt har hatt virkning. Likeledes hevdes det at bårebilene som statsråden omtaler ikke er på plass slik forutsatt. Det er heller ikke finansiert first responder i Nesodden. Konklusjonen er derfor at svært lite av de signalene som ble sendt er gjennomført.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Stortinget har vedtatt at de regionale helseforetakene skal sørge for at personer som oppholder seg i helseregionen tilbys nødvendige ambulansetjenester. Ambulansetjenesten spiller en viktig rolle i å sikre befolkningen tilgang til akuttmedisinske tjenester. Jeg stilte i oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2011 krav om at ambulansetjenesten skal ha god kompetanse og rask responstid. Det fremgår videre av Meld. St. 16 (2010-2011) Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011-2015) at ambulansetjenesten må dimensjoneres for å møte utviklingen i det øvrige akuttmedisinske tilbudet og etterspørselen etter tjenester.

I brev til Stortingets president 5. september 2012 svarte jeg på spørsmål fra stortings-representant Sonja Irene Sjølie om kapasiteten til ambulansetjenesten i Oslo og Akershus. I svaret viser jeg til at Helse Sør-Øst RHF evaluerer de prehospitale tjenestene kontinuerlig for å se tilgjengelige ressurser i sammenheng med oppdragsmengde, responstid og kvalitet.

Helse Sør-Øst RHF opplyser at Oslo universitetssykehus HF regner med fortsatt vekst i oppdragsmengden. Foretaket ser derfor at det må tilføres ytterligere ressurser til virksomheten. Ressursene må organiseres best mulig i forhold til antall og type oppdrag i hele opptaksområdet. Det er også viktig å styrke den faglige støtten til AMK og ambulanse-tjenesten, samt etablere IKT-verktøy for kommunikasjon og koordinering av ressurser. Sammen med tiltakene prehospitalt senter i Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus gjennomfører, arbeides det i regi av Helse Sør-Øst RHF for å sikre robuste IKT-løsninger i AMK-sentralene i regionen.

Helseforetaket har iverksatt ytterligere en helseekspress som forutsatt i endringen i opptaksområder 2011. Dette innebærer at det nå er to helseekspresser som går fast i traséen Feiring/Moss via bl.a. Akershus universitetssykehus og Stensby sykehus. Dette er busser med to båreplasser og 23 sitteplasser av god kvalitet. Oslo universitetssykehus HF ser at disse bussene avlaster ambulansetjenesten i noen grad, og det jobbes kontinuerlig med å overføre enda flere pasienter fra ambulanse til helseekspress der dette er forsvarlig.

Helse Sør-Øst RHF har informert om at Oslo universitetssykehus arbeider for å innføre helsebiler med kapasitet til flere pasienter som alternativ til fullverdige ambulanser. Helseforetaket informerer om at dette tiltaket forutsetter godkjenning i Vegdirektoratet.

Oslo universitetssykehus HF har hatt planer om å sette i gang en ordning med first responder på Nesodden i 2012, som skissert i tidligere tilbakemeldinger. I den forbindelse er nødvendig dialog med Nesodden kommune gjennomført, og man har kommet frem til en ordning der Oslo universitetssykehus HF bemanner en paramedic som first responder på Nesodden, samlokalisert med brannvesenet der. Dette planlegges med iverksettelse fra 2013 under forutsetning av finansiering.

Helseforetaket bemerker at terskel for å sende Luftambulanse til Nesodden har vært lavere enn for andre områder - samt at det er et godt samarbeid med Nesodden brannvesen om ”first responder”-tjeneste fra deres side. Dette kan kompensere noe, men ikke fullt ut - for stedlig prehospital beredskap på Nesodden.

Det er gjennomført tiltak de siste årene for å møte noen av de utfordringer som prehospitale tjenester står overfor. Ytterligere befolkningsøkning i opptaksområdet, endringer i bosettingsmønsteret og sykehustilhørighet gjør at nye tiltak hele tiden må vurderes. De prehospitale tjenestene evalueres derfor kontinuerlig.