Skriftleg spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2032 (2011-2012)
Innlevert: 28.09.2012
Sendt: 02.10.2012
Svart på: 09.10.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I etterkant av den såkalte Bislettdrapssaken stilles det spørsmål ved om samfunnet i stor nok grad evner å verne borgerne mot personer som utgjør svært stor fare for samfunnet og omgivelsene. Utenlandske voldsforbrytere blir heller ikke utvist etter soning noe som gjør at de kan begå ny alvorlig vold i Norge.
Er statsråden enig i at utenlandske statsborgere som er dømt for alvorlige voldsforbrytelser bør utvises etter soning og at det ved gjentakende alvorlige voldshandlinger bør idømmes forvaring?

Grunngiving

En mann er i Oslo Tingrett dømt til fengsel i 18 år for det såkalte Bislett-drapet. Mannen oppholdt seg ifølge Oslo Tingrett ulovlig i landet og hadde tidligere 9 alvorlige dommer på seg. Tingretten omtaler mannen som en "tikkende bombe". Tidligere hadde mannen blitt løslatt fra fengsel med en reststraff på et halvt år som han da ikke måtte sone. Drapsofferets mor uttaler seg følgende til dagbladet den 28. september 2012:

"...hun har vært svært kritisk til et system som har gjort det mulig for en mann med en slik forhistorie å gå løs i norske gater til livsfare for andre".

I saken ble det heller ikke idømt forvaring, noe som gjør at mannen etter noen år igjen vil kunne utgjøre en fare for samfunnet når han slipper ut.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Som representanten sikkert er kjent med, kan utenlandske statsborgere, både med og uten oppholdstillatelse, på nærmere angitte vilkår utvises fra Norge dersom de har begått straffbare forhold her eller i utlandet (utlendingsloven §§ 66-68).

I departementets tildelingsbrev til utlendingsforvaltningen har jeg tydelig signalisert at arbeidet med utvisning av straffedømte utlendinger skal prioriteres, og det har i de senere år vært en økning i antall utvisningsvedtak. I 2011 ble 1 430 personer utvist fra Norge på grunn av ilagt straff. Det er derfor ikke riktig som representanten hevder, at utenlandske voldsforbrytere ikke blir utvist.

Videre er uttransportering av straffedømte en prioritert oppgave for politiet. I 2011 ble 1 019 straffedømte uttransportert, en økning på 51 pst. fra 2010. Tall for 2012 viser at politiet pr. august 2012 har uttransportert 848 straffedømte utlendinger.

Det er imidlertid viktig å presisere at selv om utvisning av straffedømte utlendinger er et høyt prioritert område, må hver sak hvor det foreligger grunnlag for utvisning fortsatt være gjenstand for en konkret vurdering fra utlendingsforvaltningens side. Etter utlendingsloven § 70 kan en utlending ikke utvises dersom det i betraktning av forholdets alvor og utlendingens tilknytning til riket vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene. I saker som berører barn skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. I noen saker vil denne forholdsmessighetsvurderingen kunne slå slik ut at det vil være uforholdsmessig å utvise utlendingen, selv om han er dømt for grov kriminalitet. Momenter som kan få avgjørende betydning i en slik vurdering kan bl.a. være utlendingens unge alder ved ankomst til Norge, hans tilknytning til Norge sammenliknet med hjemlandet og om han har familie/barn her. Høyesterett har de senere år behandlet flere utvisningssaker hvor den konkrete forholdsmessighetsvurderingen har ført til at utlendingen, til tross for gjentatte straffbare forhold, likevel ikke er utvist.

Personer som gjentatte ganger begår alvorlige voldshandlinger må møtes med strenge straffesanksjoner. Hovedregelen er at man idømmes tidsbestemt fengselsstraff dersom man blir kjent skyldig i kriminelle handlinger. Som ledd i regjeringens arbeid med kriminalitetsbekjempelse har vi innført strengere straffer for drap, annen grov vold og seksuallovbrudd.

Dersom en tidsbestemt fengselsstraff ikke anses som tilstrekkelig for å verne samfunnet kan det idømmes forvaring, dersom vilkårene for dette er oppfylt. Reglene om forvaring skal bidra til å beskytte samfunnet mot særlig farlige lovbrytere. Vilkårene for å idømme forvaring fremgår av straffeloven § 39 c. Forvaring kan idømmes i tilfeller der en lovbryter blir funnet skyldig i å ha begått eller forsøkt å begå en nærmere bestemt alvorlig forbrytelse og det i tillegg må antas å være nærliggende fare for at lovbryteren på nytt vil begå en slik forbrytelse. Forvaring kan også idømmes der lovbryteren har begått eller forsøkt å begå en mindre alvorlig forbrytelse, dersom vedkommende også tidligere har forsøkt å begå eller har begått en slik forbrytelse og det antas at faren for å begå en ny, og alvorlig, forbrytelse er særlig nærliggende.