Skriftleg spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1 (2012-2013)
Innlevert: 01.10.2012
Sendt: 02.10.2012
Svart på: 09.10.2012 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil statsråden vurdere å følge Helsedirektoratets faglige anbefalinger og trekke den medisinske nødmeldetjenesten fra prøveprosjektet for et felles nødnummer og felles operasjonssentral for brann, politi og helse i Vestre Viken HF?

Grunngiving

Diskusjonen om et felles nødnummer for de tre nødetatene brann, politi og helse samt felles operasjonssentraler har pågått i flere år. Det har vært stor skepsis i helsesektoren til å endre en ordning som i dag fungerer svært godt for helsetjenesten med medisinsk nødnummer 113 som besvares av spesialtrent helsepersonell på landets 19 Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) på utvalgte akuttsykehus. Det er under utvikling et prøveprosjekt for ett felles nødnummer og felles nødsentral i Drammen. Helsedirektoratet har i den anledning bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere om dette prosjektet bør gjennomføres uten deltakelse fra helsetjenesten. Helsedirektoratet viser imidlertid til en rekke andre prioriterte tiltak som bør vurderes for å styrke samarbeidet mellom nødetatene uten at man endrer dagens system for den medisinske nødmeldetjenesten.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen har besluttet at det skal gjennomføres en pilot med utprøving av felles nødnummer og felles nødsentral i Drammen. Det er ikke besluttet en nasjonal implementering. Prosjektet har en økonomisk ramme på 7,6 mill. kroner over to år. Prosjektet ledes av Justis- og beredskapsdepartementet. Helse- og omsorgsdepartementet er representert i prosjektets styringsgruppe. Det er etablert en referansegruppe og en lokal prosjektgruppe som i løpet av oktober skal utarbeide en prosjektbeskrivelse innen for gjeldende økonomiske ramme og gjeldende rett. Helsedirektoratet er representert i prosjektets referansegruppe. Innspillet fra Helsedirektoratet må tas hensyn til i utarbeidelsen av prosjektbeskrivelsen.

Uavhengig av en eventuell nasjonal innføring av felles nødsentraler og felles nødnummer vil pilotprosjektet kunne gi viktig kunnskap om videreutvikling av nødsentralene og nødmeldetjenesten. Dette gjelder samarbeid mellom nødetatene, teknologiske løsninger på tvers og innad i den enkelte nødetat og kompetansebehov for de tre etatene. Det ligger også et betydelig læringspotensial i samarbeid mellom etatene.

Det vises for øvrig til Innst. 207 S (2011–2012)fra Den særskilte komité hvor Stortinget ber Regjeringen fremme egen sak om felles nødnummer, slik Stortinget tidligere har forutsatt.