Skriftleg spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:5 (2012-2013)
Innlevert: 01.10.2012
Sendt: 02.10.2012
Svart på: 08.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I klimameldingen ble det varslet strenge krav rundt energiforbruk i bygg, og man legger til grunn et offensivt løp for å kreve at nye hus skal ha passivhusnivå fra 2015.
Kan finansdepartementet gi anslag for hvilke merkostnader denne politikken vil medføre for det offentlige og for private huseiere?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen har varslet at den vil skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020. Regjeringen vil senere fastsette bestemmelser som definerer passivhusnivå og nesten nullenerginivå. Beslutning om kravnivå gjøres på bakgrunn av utredninger av samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser og kompetansen i byggenæringen.

Det er derfor ikke mulig på nåværende tidspunkt å gi et anslag for ev. merkostnader. En skjerping av energikravene til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020 vil kunne føre til økte byggekostnader, men også gi reduserte energikostnader på grunn av lavere energibehov.